Exploring the pedagogic relation – Supporting six-year-olds in making sense of physical motion.

Författare
Åkerblom, A.
Källor
Nordic Early Childhood Education Research 11(6), 1-18.
År
2015

Syfte

Studien undersöker om det går att hjälpa barn att bli bättre på att argumentera genom att utforska fysiska fenomen med dem. Intresset är inriktat på hur sexåriga barn beskriver fysisk rörelse i samtal med en forskare. Hur använder barnen språket för att förstå vetenskapliga fenomen och hur använder forskaren språket för att hjälpa barnen att förstå?

Resultat

Kännetecknande för barnens språkbruk är att de talar om rörelse som något de gör med kroppen och att de använder metaforer och egna erfarenheter för att förklara hur de uppfattar olika föremåls rörelser. Barnen kan forma en bild av ett fysiskt fenomen och dessutom diskutera sina tankeprocesser och sitt vetande.

Forskaren hjälpte barnet på olika sätt att förstå rörelsefenomen. Även om undervisning inte var syftet med samtalen har fungerar dialogen didaktiskt eftersom den hjälper barnen att förstå det dialogen handlar om.

Vissa barn har svårt att prata och vara medvetna om språkets funktion, tänkande och lärande. För att barnen ska lära sig argumentera måste de vilja uttrycka sig, känna sig trygga, vara intresserade av innehållet och bli uppmuntrade till att lära sig förstå fysiska fenomen. Enligt författaren inträffar det när barnen stimuleras till att agera och tillägna sig kunskap.

Design

Materialet är sex enskilda samtal mellan forskaren och sex barn i sexårsåldern från två förskolor. Forskaren frågar varför faller inte månen ner från himlen, och vad händer om man kastar upp en boll snett upp i luften? Samtalen varade mellan 20 och 40 minuter, de spelades in på band och transkriberades.

Referenser

Åkerblom, A. (2015). Exploring the pedagogic relation – Supporting six-year-olds in making sense of physical motion. Nordic Early Childhood Education Research 11(6), 1-18.

Uppdragsgivare

Ingen uppgift