Barnehagen som læringsarena for gryende flerspråklighet – en oversikt over forskning 1985–2015.

Författare
Alstad, G. T.
Källor
NOA — norsk som andrespråk 30(1-2), 284-309.
År
2015

Syfte

Syftet med litteraturgenomgången är att ge en inblick i den ökande mängden forskningen om flerspråkighet i förskolan. Fokus ligger på forskning om norska förskolor 1985–2015.

Resultat

Den norska forskningen om flerspråkighet i förskolan började i slutet av 1980-talet och efter 2005 ökade antalet publikationer snabbt. De vetenskapliga studierna är en kunskapsbas med bidrag från flera discipliner och den präglas av mångfald. Författaren finner två huvudteman, flerspråkiga barns språk, språkanvändning och utveckling av andraspråket i förskolemiljön, och personalens pedagogiska arbete med de flerspråkiga barnens språk. Forskningen samlar oftast in materialet med traditionella etnografiska metoder. Författaren anser inte att fältet kan betraktas som samlat och etablerat. Mot bakgrund av fältets starka politisering krävs en starkare forskningsförankring.

Design

Studien kartlägger forskningsfältet i två steg, först en indelning i teman, sedan beskrivningar av de enskilda studierna utifrån dessa teman. Till sist analyserar författaren tendenser i temana och studiernas metoder. Studierna samlades in genom databassökningar med nyckelord och från rubriker till recensioner. Författaren har också följt referenser och litteraturlistor i studier och recensioner för att systematisera processen. Bland studierna finns konferensbidrag, forskning, utvecklingsarbeten, skrifter och avhandlingar från yrkeshögskolor och universitet i Norge.

Referenser

Alstad, G. T. (2015). Barnehagen som læringsarena for gryende flerspråklighet – en oversikt over forskning 1985–2015. NOA — norsk som andrespråk 30(1-2), 284-309.

Uppdragsgivare

Ingen uppgift