Sårbare barn i barnehagen – betydningen av kvalitet.

Författare
Brandlistuen, R.E.
Helland, S.S.
Evensen, L.A.
Schjølberg, S.
Tambs, K.
Aase, H.
Wang, M.V.
Källor
Oslo: Nasjonalt folkehelseinstitutt.
År
2015

Syfte

Studien undersöker förhållandet mellan förskolans kvalitet och sårbara barn, barn med anpassningssvårigheter och barn med språksvårigheter. Till sårbara barn räknar men exempelvis barn som har löper risk för neurobiologisk problematik, t.ex. är för tidigt födda, barn med låg födelsevikt och barn med ett svårhanterligt temperament som spädbarn. Det senare kan till exempel betyda att barnet gråter mycket och är svårt att trösta, och kräver mycket uppmärksamhet. Studien undersöker särskilt förhållandet mellan barnets trivsel, tidig start på förskolan, långa dagar samt hög kvalitet på förskolans organisation och arbetsmetoder.

Resultat

Tidig start på förskolan tycks inte påverka beteendet och språkutvecklingen, men långa dagar på förskolan verkar ha betydelse, särskilt för sårbara barn. Det finns också ett samband mellan höjda kvalitetskrav och språkutveckling och beteende, särskilt för det man kallar sårbara barn. Resultaten sticker ut när man jämför liknande sammanhang för alla barn. Studien visar också att långa dagar på förskolan kan vara negativt för sårbara barn och att förskolans kvalitet är särskilt viktig för dem. Det finns ett samband mellan kreativ och fysisk lek och språklig utveckling särskilt för sårbara barn. Studiens slutsats är att sambandet mellan förskolans kvalitet och barnens utveckling avgörs av barnets egenskaper. Dåligkvalitet i förskolan kan bromsa barnens utveckling och god kvalitet i förskolan kan förebygga att barnen får svårigheter. Författarna menar att vidare forskning bör undersöka liknande samband för andra grupper av barn.

Design

Materialet kommer från Den norske mor og barn-undersøgelse (Moba) och är svar på 6 871 enkäter av mammor insamlade under flera år. Forskarna har också hämtat information från förskolor genom enkäter till förskolechefer. Materialet analyserades statistiskt för att söka efter samband mellan barnens språksvårigheter och beteendestörningar och förskolans kvalitet.

 

Referenser

Brandlistuen, R.E., Helland, S.S., Evensen, L.A., Schjølberg, S., Tambs, K., Aase, H. & Wang, M.V. (2015). Sårbare barn i barnehagen – betydningen av kvalitet. Oslo: Nasjonalt folkehelseinstitutt

Uppdragsgivare

Nasjonalt folkehelseinstitutt.