Arkitektur og pedagogikk i samspill eller motspill? – om betydning av koherens mellom planlegging og etablering av nye typer barnehagebygg.

Författare
Evenstad, R.
Becher, A.A.
Källor
Nordisk Barnehageforskning 10(2), 1-20.
År
2015

Syfte

Studien undersöker i första hand samspelet mellan pedagogiskt innehåll och arkitekturen och den fysiska miljön i förskolan utifrån de senaste tio årens utveckling i Norge mot förskolor organiserade i zoner. Zonerna ger en öppnare och flexiblare utformning av förskolan med större andel gemensamma ytor och större variation mellan rummen och ytorna. Fokus i undersökningen ligger på planerarnas intentioner och den faktiska användningen av lokalerna. Författarna försöker besvara frågor som

  • vad hade planerarna för intentioner när de utformade lokalerna och hur används lokalerna?
  • hur blev förskolechefer och förskollärare informerade och delaktiga när de skulle börja använda lokalerna?
  • hur gick det till när verksamheten tog lokalerna i bruk och organiserade det dagliga arbetet?

Resultat

Personalen som arbetade i den nya förskolan visste väldigt lite om tankarna bakom utformningen av byggnaden, avslöjar resultat i studien. Dessutom fick personalen mycket lite stöd i att sätta igång det pedagogiska arbetet i de nya lokalerna. Författarna bedömer att planerarnas ambition att utveckla förskolelokalernas utformning var större än deras förmåga att förmedla till personalen hur lokalerna skulle användas. Detta trots att det är personalen som ska göra pedagogisk praktik av planerna. Studien visar att ändringar i den fysiska miljön inte automatiskt leder till ändringar i verksamheten. Hur förskolans lokaler används beror på förskollärarnas uppfattningar, erfarenheter och kompetens. Författarna drar utifrån studiens resultat slutsatsen att det är viktigt att involvera personalen i omformning av förskolans fysiska betingelser.

Design

Forskarna intervjuade två arkitekter, en representant från stadsdelen och fyra förskolechefer från tre förskolor. De tre förskolorna fungerar som studieobjekt. Materialet består dessutom av observationer, dokument som är centrala för planeringen och uppförandet av byggnaden, material från fokusgruppsmöten och observationer i en annan stadsdel. Materialet från den andra stadsdelen fungerar som jämförelse till de tre fallstudierna.

 

Referenser

Evenstad, R. & Becher, A.A. (2015). Arkitektur og pedagogikk i samspill eller motspill? – om betydning av koherens mellom planlegging og etablering av nye typer barnehagebygg. Nordisk Barnehageforskning 10(2), 1-20.

Uppdragsgivare

Ingen uppgift