Hvilken innvirkning har barnehagens fysiske utemiljø på barns lek og de ansattes pedagogiske praksis i uterommet.

Författare
Hagen, T.L.
Källor
Nordisk Barnehageforskning 10(5), 1-16.
År
2015

Syfte

Studien undersöker hur barn leker utomhus och hur utformningen av miljön påverkar leken.

Resultat

Författaren konstaterar att de äldsta barnen snabbt tröttnade på förskolegårdens lekredskap, dels för att de har en ensidig funktion, dels för att de redan har utforskat och lärt sig allt med redskapen. De här barnen fördrog i stället en outforskad miljö som de själva kunde påverka för att skapa sin egen lek. Studien visar också att de äldsta barnen helst lekte kreativa lekar i skogen och på en kulle vid förskolan. Personalens roll i uteleken var ”aktivt tillbakadragen”, man hade god överblick och kunde rycka in om det behövdes.

 

Tre överordnade teman observerades i datamaterialet:

  1. Användandet av redskap på förskolegården. Barnen använde redskapen olika exempelvis klätterställningen. De äldsta barnen var inte så intresserade av utrustningen. När de använde den var det oftast i samband med andra lekar eller att de använde den på annat sätt än tänkt, t.ex. klätterställningen som hus. De yngre barnen använde däremot klätterställningen till att klättra i.
  2. Barnens favoritlekar. Studien visar också att när barnen lekte i skogen klättrade de i träd, lekte mamma, pappa, barn och ordnade olika superhjältelekar. På kullen lekte man också superhjältelekar och på vintern åkte man pulka. Kullen var också ett gömställe där barnen kunde leka utan att bli upptäckta. Barnens utomhusaktiviteter var väldigt lite organiserade och personalen ordnade för fri lek.
  3. Personalens roll i lekarna. Personalen observerade leken men deltog sällan själva, ett undantag var fotboll som de vuxna initierade och deltog i.

Design

Undersökningen genomfördes på en förskola med 60 barn. Tre femåriga barn valdes ut som informanter eftersom de var de äldsta på förskolan och hade mest erfarenhet av förskolans gård. De tre barnen observerades först, varje barn observerades vid fyra tillfällen i en timme. Författaren registrerade var barnet lekte, vad barnet lekte och vem barnet lekte med. Sedan visade de tre barnen var för sig författaren runt på gården och berättade hur de använde den, och vad de tyckte om att göra. I materialet ingår också intervjuer med de tre barnen och en förskollärare. Dessutom observerade författaren tolv barn när de ritade vad de tyckte bäst om att göra på förskolegården.

Referenser

Hagen, T.L. (2015). Hvilken innvirkning har barnehagens fysiske utemiljø på barns lek og de ansattes pedagogiske praksis i uterommet. Nordisk Barnehageforskning 10(5), 1-16.

Uppdragsgivare

Ingen uppgift