Preschool Cognitive and Language Skills.

Författare
Furnes, B.; Samuelsson, S.
Källor
Predicting Kindergarten and Grade 1 Reading and Spelling: A Cross-Linguistic Comparison. Journal of Research in Reading, 32(3), S. 275-292.
År
2009

Syfte

Studiens syfte är att undersöka hur barns kognitiva och språkliga förmåga i förskolan påverkar deras läs- och stavningsutveckling i slutet av årskurs 0 och 1 efter språk. Det fokuseras på skillnaden mellan Skandinavien (Norge och Sverige) med regelbunden stavning och USA och Australien med oregelbunden stavning.

Resultat

Huvudsakligen är sammanhanget mellan tidigare språklig och kognitiv förmåga och efterföljande läs- och skrivutveckling mycket lik över stavningssätten i de studerade engelskspråkiga och skandinaviska länderna. Skandinaviska barn klarar sig lika bra som engelsktalande i uppgifter som rör fonologisk avkodning och stavning i klass 1. Ett språks regelbundna stavning tycks ha ett visst inflytande över noggrannheten vid omkodning (recoding), vilket är avgörande för både fonologisk avkodning och stavning under de första skolåren. Vidare finns skillnader hur skrivkunskap och generell muntlig förmåga kan förespå stavningskunskaper i klass 0 mellan de olika länderna, men detta anser forskarna kan förklaras utifrån kulturella snarare än stavningsmässiga skillnader.

Design

En prospektiv kohortstudie där barn testas i förskolan samt i slutet av klass 0 och 1.
Barnen testades individuellt. I förskolan testades den språkliga och kognitiva förmågan – inklusive skrivkunnighet, fonologisk medvetenhet, rapid naming, muntligt minne, ordförråd, grammatik och formlära – i 45 minuter per dag under 5 dagar i hemmet eller i förskolan. I klass 0 och 1 fick de läs- och skrivuppgifter i form av TOWRE-testet. Klass 1 fick även genomföra WRAT-testet.

Referenser

Furnes, B.; Samuelsson, S. (2009). Preschool Cognitive and Language Skills. Predicting Kindergarten and Grade 1 Reading and Spelling: A Cross-Linguistic Comparison. Journal of Research in Reading, 32(3), S. 275-292.

Uppdragsgivare

Studien är en del av huvudförfattarens doktorsavhandling, men är samtidigt en del av ett större projekt med stöd av Australian Research Council, National Institute for Child Health and Human Development, Research Council of Norway, Swedish Research Counci