Førskolelærere om barns oppholdstid i barnehagen.

Författare
Johansen, B.
Källor
Nordisk barnehageforskning, 2(3), S. 99-113.
År
2009

Syfte

Studiens syfte är att undersöka pedagogers attityder om barns vistelsetid i förskolan och vilka konsekvenser denna förståelse har för föräldrar och barn. Studiens syfte ska ses i ljuset av en ambivalens mellan en historisk skepsis i Norge över att barn är på heltid i förskolan och en nutida kontext där båda föräldrarna arbetar utanför hemmet och därför är beroende av förskolan i vardagen. I den institutionella kontexten finns det samtidigt en rörelse mot principer för New Public Management och konsumentanpassning. Detta utgör ramen för de attityder som undersökningen vill belysa.

Resultat

Analysen visar att argument kring barns vistelsetid i förskolan kan delas upp i antingen förskoleargument eller familjeargument. D.v.s. att barnet exempelvis ska tillbringa färre timmar i förskolan eftersom de blir trötta (förskoleargument) eller eftersom det har ett större värde att vara i familjen (familjeargument). Motiveringarna för att barns dagar på förskolan ska vara korta är: 1) att barnen blir utmattade, 2) att kvaliteten på förskolan är för dålig och 3) att barnen mår bättre av att vara med familjen. Argumenten för att barnens dagar på förskolan ska vara långa är: 1) att de har stor nytta av förskolans möjligheter till lärande och utveckling och 2) att vissa barn får bättre omsorg på förskolan än i hemmet. Sammantaget präglas attityderna av mycket ambivalens och sträcker sig över ett mycket brett spektrum. Detta ger anledning att diskutera pedagogernas roller som yrkesexperter, vilket knyter an till konsumentanpassningsargument, där det i slutänden är föräldrarna som ansvarar för val av barnomsorgspraktik och pedagogerna som framstår som ej ansvariga. Barnen kan därmed sägas vara riskbärare för föräldrarnas val och det är oklart hur pedagogerna som experter kan förhålla sig till detta.

Design

Studien arbetar kvalitativt med pedagogers attityder.
75 insamlade frågeformulär och 4 djupgående, halvstrukturerade livsvärderingsintervjuer som fördjupning av kategorierna i frågeformulären.

Referenser

Johansen, B. (2009). Førskolelærere om barns oppholdstid i barnehagen. Nordisk barnehageforskning, 2(3), S. 99-113.

Uppdragsgivare

Ingen information om uppdragsgivare, men studien finansieras av Norges forskningsråd och Velferdsprogrammet.