Alle teller mer. En evaluering av hvordan Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver blir innført, brukt og erfart.

Författare
Østrem, S.; Bjar, H.; Føsker, L. I. R.; Hogsnes, H. D.; Jansen, T.T.; S. Nordtømme; Tholin, K.T.
Källor
Vestfold: Høgskolen i Vestfold.
År
2009

Syfte

Rapporten är en utvärdering av det norska planprogrammet för integrerade barnomsorgens (daghem och förskola) innehåll och uppdrag från 2006, som norska utbildningsdepartementet har verkställt. Syftet med studien är att utvärdera hur planprogrammet har införts, använts och upplevts av de aktörer som berörs av den. Det innebär barn, föräldrar, pedagoger, assistenter, chefer, föräldrar, kommuner och den statliga förvaltningen.

Resultat

Utvärderingen visar att det i alla delar av den berörda sektorn arbetas för att ge barn barnomsorg av hög kvalitet. Det arbetas med implementering av planprogrammet genom en rad initiativ, men det har i begränsad omfattning satsats på långsiktiga initiativ eller kompetenshöjning. Arbetet tycks ha kommit igång väl, men barnomsorgen står inför stora utmaningar i arbetet med att förverkliga planprogrammets intentioner. Barns medverkan, dokumentation och arbetet med kunskapsområden står ut som områden där det ställs stora krav på personalen och som det är viktigt att rikta uppmärksamheten mot. Den dokumentation som produceras används huvudsakligen för att legitimera förskolepersonalens arbete. Bilder är den dokumentationsform som alla förskolor använder, och även den som används mest, medan skriftlig dokumentation inte används i lika stor utsträckning. Bilder tas av aktiviteter och vardagslivet för att synliggöra vad som har hänt och för att informera både föräldrar, barn och personalen själva. Dokumentationen görs ofta utifrån ett individorienterat fokus på grund av förväntningarna från föräldrar, barn, förskolans ägare samt kommunen. Barns språkutveckling är det område som har högst prioritet i arbetet med att förverkliga planprogrammet. Det ser även ut som att det blir ett ökat fokus på barns lärande. Utvärderingen pekar på att det finns ett stort behov av en kompetenshöjning i hela barnomsorgen, och att en framgångsrik implementering förutsätter ökade finansiella ramar.

Design

Kvalitativ och kvantitativ design.
Datainsamling bestående av intervjuer, webbaserad undersökning, brev, dokument och telefonsamtal.

Referenser

Østrem, S.; Bjar, H.; Føsker, L. I. R.; Hogsnes, H. D.; Jansen, T.T.; S. Nordtømme; Tholin, K.T. (2009). Alle teller mer. En evaluering av hvordan Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver blir innført, brukt og erfart. Vestfold: Høgskolen i Vestfold.

Uppdragsgivare

Kundskabsdepartementet i Norge.