Skjøre samspill. En deskriptiv og fortolkende studie av barn med dyp utviklingshemming og deres nærpersoner i barnehage og skole.

Författare
Gjermestad, A.
Källor
Stavanger: Det humanistiske fakultet, Universitetet i Stavanger.
År
2009

Syfte

Studiens forskningsfokus är hur man kan beskriva dyadiska samspel mellan svårt utvecklingsstörda barn och deras närmaste vårdpersoner i förskola och skola som pedagogisk övning. Vidare undersöks hur vårdpersonal i förskola och skola själva beskriver och tolkar sitt dyadiska samspel med svårt utvecklingsstörda barn som pedagogisk övning.

Resultat

Gjermestads slutsats är att vår traditionella förståelse av lärande måste ge plats åt nya förståelser, eftersom de traditionella inte ger utrymme för individuella upplevelser och förståelser eller individuell sensitivitet. Gjermestad poängterar att det finns ett markant behov av mer estetiska, situerade och sociokulturella perspektiv på barn. Det empiriska materialet visar att det sker mycket mer i en samspelssituation än vad man observerar. Skulden för den bristande uppmärksamheten läggs i studien på att man till stor del inte har fokus på barnet, utan på de ramar och villkor som barnet omgärdas av. De vårdpersoner som deltog i studien blev mer uppmärksamma på en mängd förhållanden i deras interaktion med barnen efter att de studerat videomaterialet tillsammans med forskaren.

Design

Studien använder sig av en fenomenologisk och hermeneutisk metod. Det genomfördes observationer, videofilmning och tolkande/analyserande samtal.
5 utvecklingsstörda barn och deras vårdpersoner videofilmades i en rad samspelssituationer. Videoupptagningarna analyserades därefter av vårdpersonen och forskaren i ett samtal som spelades in på band. Samtalen skedde på så sätt att vårdpersonerna och forskaren tillsammans såg och analyserade den film som spelats in under olika samspelssituationer. Detta samtal transkriberades, varefter forskaren tolkade vårdpersonernas utsagor.

Referenser

Gjermestad, A. (2009). Skjøre samspill. En deskriptiv og fortolkende studie av barn med dyp utviklingshemming og deres nærpersoner i barnehage og skole. Stavanger: Det humanistiske fakultet, Universitetet i Stavanger.

Uppdragsgivare

Diakonhjemmet Høyskole Rogaland har lagt upp villkoren – både ekonomiskt och tidsmässigt.