Pedagogerna och Jämställdheten.

Författare
Wernersson, I.
Källor
I: Wernersson (red): Genus i förskola och skola: förändringar i policy, perspektiv och praktik. Göteborg: Göteborgs Universitet.
År
2009

Syfte

Studien har som mål att beskriva och diskutera varierande tankar och idéer om jämställdhet i den svenska förskolan och skolan i ljuset av styrdokument och pedagogers attityder.

Resultat

Styrdokumenten lämnar mycket utrymme för den enskilda förskole- och skollärarens tolkning av
jämställdhet. Förskole- och grundskolelärares attityder kan delas in i två grupper: En där jämställdhet tolkas
som “likformighet” och en annan där jämställdhet ses som balansering av skillnader. Det rådde dock
konsensus bland samtliga lärare i undersökningen om att jämställdhet först och främst betyder könens lika
värde. Därefter är den vanligaste åsikten att jämställdhet betyder gemensamt föräldraansvar och utjämning
av maktskillnader.

Design

Läroplaner, kursplaner och skollagen samlades in och analyserades, samtidigt som ett frågeformulär med påståenden om jämställdhetens betydelse besvarades av ett randomiserat urval förskole- och grundskollärare.

Referenser

Wernersson, I. (2009). Pedagogerna och Jämställdheten. I Wernersson (red): Genus i förskola och skola : förändringar i policy, perspektiv och praktik. Göteborg: Göteborgs Universitet.

Uppdragsgivare

Studien är en del av ett större projekt som stöds av Vetenskapsrådets Utbildningsvetenskapliga kommitté.