Omsorg for socialt udsatte børn: En analyse af pædagogers kompetencer og pædagogiske arbejde med socialt udsatte børn i daginstitutioner.

Författare
Petersen, K. E.
Källor
København: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet.
År
2009

Syfte

Projektet följer två analysstrategiska undersökningsfrågor:
På vilket sätt är det praktiska pedagogiska arbetet organiserat vad gäller socialt utsatta barn i förskolan?
Hur utvecklas yrkeskompetenser i arbetet med socialt utsatta barn i förskolan?
Projektets problemformulering fokuserar på:
“Vilka problem och utmaningar anser förskolepersonal att det finns i det pedagogiska arbetet med socialt utsatta barn i förskolan?”

Resultat

Studien visar att det huvudsakligen kan identifieras tre typer av förskolor när fokus läggs på hur det pedagogiska arbetet är organiserat vad gäller socialt utsatta barn: 1) Institutioner där personalen inte upplever att de har några socialt utsatta barn i sin pedagogiska verksamhet. 2) Institutioner där personalen anser sig ha såväl “vanliga välfungerande barn” och en stor grupp socialt utsatta barn som en grupp barn som hela tiden befinner sig i en gråzon, d.v.s. barn som vid skilda tidpunkter gör personalen oroliga. 3) Institutioner där personalen anser att de huvudsakligen har socialt utsatta barn i sin verksamhet och där själva det pedagogiska arbetet är uppbyggt och anpassat efter detta förhållande.
Studien visar vidare att personalen särskiljer mellan vanliga barn som genom sin vistelse i förskolan ska lära sig något om lek, kunskap och utveckling i förhållande till andra, och socialt utsatta barn som ställer särskilda krav på personalen att ge omsorg i förskolans dagliga arbete. I avhandlingens analys visar det sig att det kan särskiljas mellan synliga (socialpolitiska lagar och förordningar) och osynliga insatser vid organisationen av det pedagogiska arbetet med socialt utsatta barn. En av avhandlingens centrala slutsatser knyter an till att förtydliga att personalens kunskap om barn, inbegripet socialt utsatta barn, är kopplat till och utvecklas genom personalens deltagande i verksamheten.

Design

Etnografisk studie med intervjuer, observation och fokusgruppintervjuer.
Avhandlingens empiriska metodologiska grund utgörs av intervjuer och observationer av och med förskolepersonal på fyra förskolor i två olika danska kommuner. Intervjuer har genomförts med all personal i de fyra förskolorna. Intervjuerna var semistrukturerade och byggde på beskrivningar av verksamheten. Därutöver genomfördes fokusgruppintervjuer med utgångspunkt i ett fall.

Referenser

Petersen, K. E. (2009). Omsorg for socialt udsatte børn: En analyse af pædagogers kompetencer og pædagogiske arbejde med socialt udsatte børn i daginstitutioner. København: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet.

Uppdragsgivare

Studien är finansierad med stöd från Social- og Indenrigsministeriet. Avhandlingen är en del av HPA-projektet.