The outdoor environment in Norwegian kindergartens as pedagogical space for toddlers’ play, learning and development.

Författare
Moser, T. og Martinsen
Källor
European Early Childhood Education Research Journal, 18(4), 457-471.
År
2010

Syfte

Syftet med studien är att deskriptivt kartlägga utomhusmiljöerna på norska förskolor som ett pedagogiskt rum, det vill säga en miljö som påverkar barnens möjligheter till lek, lärande och utveckling. Begreppet rum innefattar såväl det fysiska rummet, utformning, föremål och estetik som handlingar, tillskrivning av betydelse och organisering av det pedagogiska arbetet i tid och rum. Studiens forskningsfrågor är: Hur mycket tid per dag tillbringar norska barn i förskola utomhus? Hur stora är utomhusområdena på norska förskolor? Är norska förskolors utomhusmiljöer homogena eller olikartade?

Resultat

Studien visar att norska barn enligt de tillfrågade förskoleledarna i genomsnitt vistas utomhus en tredjedel av dagen under vinterhalvåret och två tredjedelar av dagen under sommarhalvåret. Förskolornas inhägnade lekplats är i genomsnitt 2 619,5 kvadratmeter, eller 47,1 kvadratmeter per barn. Det föreligger dock stora variationer i lekplatsernas storlek såväl i stora som små städer samt på landsbygden. Studien visar att lekplatsernas utformning och lekredskapen på förskolorna i stor utsträckning är likartade. På många förskolor finns platser där barnen kan klättra. Endast omkring en fjärdedel av förskolorna har särskilda områden för de minsta barnen (1 till 3 år). Många av förskoleledarna menar att förskolan har ”hemliga platser” på lekplatsen där barnen kan leka ensamma eller i små grupper utan att känna att de störs av vuxna eller andra barn. Förskoleledarna menar dessutom att barnen i hög grad själva kan leta upp och välja de leksaker som de vill använda.

Design

Studien har samlat in information om förskolornas utomhusmiljö genom frågeformulär till förskoleledare och avdelningsledare på 133 representativt utvalda förskolor. Studien har undersökt förskolornas lekplatser med avseende på storlek, utformning och innehåll, hur länge barnen vistas utomhus samt om det finns särskilda områden för de minsta barnen.

Referenser

Moser, T. og Martinsen, M.T. (2010). The outdoor environment in Norwegian kindergartens as pedagogical space for toddlers’ play, learning and development. European Early Childhood Education Research Journal, 18(4), 457-471.

Uppdragsgivare

Forskningsprojektet BONDS (Behaviour Outlook Norwegian Developmental Study) som genomförs av det norska Adferdssenteret i samarbete med Høgskolen i Vestfold.