Blickens ordning: Bildspråk och estetiska lärprocesser som kulturform och kunskapsform.

Författare
Lind, U.
Källor
Stockholm: Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete, 6. Stockholms universitet.
År
2010

Syfte

Syftet med den här avhandlingen är att utforska och utmana förutsättningarna för bildspråk och estetiska läroprocesser i förskolan och skolan. Avhandlingen undersöker de funktioner och processer som är relaterade till arbetet med bildspråk och estetiska läroprocesser, och de villkor som reglerar och definierar visuella och pedagogiska handlingsutrymmen. Avhandlingen syftar dessutom till att reflektera över och ge inblick i Reggio Emilia-pedagogikens arbetsmetoder.

Resultat

Studien förhåller sig inte explicit till resultat i traditionell bemärkelse, men den visar att barnens lek med färger, texter och bilder medförde nya sociala maktrelationer och positioner, såväl mellan barnen som mellan barn och vuxna. En gruppidentitet uppstod bland barnen, där de genom olika roliga kommentarer och historier om ”de vuxna” skapade en gemensam diskurs. Den gemensamma diskursen dekonstruerade den asymmetriska makten mellan vuxna och barn och lade grunden för nya sociala maktrelationer och positioner.

Design

Datamaterialet utgörs av fyra olika fältstudier på förskolor, där videoobservationer, bilder, fältanteckningar och pedagogers arbete med dokumentation som beskriver bildrelaterade och andra kreativa aktiviteter används. Datamaterialet analyserades utifrån poststrukturalistisk teori med fokus på värderingar, hierarkier, dikotomier och maktformer så som de utövas i pedagogisk och estetisk praktik.

Referenser

Lind, U. (2010). Blickens ordning: Bildspråk och estetiska lärprocesser som kulturform och kunskapsform. Stockholm: Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete, 6. Stockholms universitet.

Uppdragsgivare

Socialvetenskapliga forskningsrådet