”Børns deltagelse i pædagogiske aktiviteter: Hverdagslivets læringsmuligheder i en børnehave”.

Författare
Svinth, L.
Källor
Pædagogisk psykologisk tidsskrift, 47(2), 149-164.
År
2010

Syfte

Syftet med undersökningen är att beskriva hur pedagogisk kontroll över och styrning av en pedagogisk aktivitet på en dansk förskola kan främja eller begränsa barns deltagande i en aktivitet.

Resultat

Studien visar att en strikt kontroll av en aktivitet begränsar barns möjligheter till engagerat deltagande, och att en alltför hård styrning gör det svårt att skapa utrymme för barnens bidrag. Samtidigt visar studien att barnen är betydligt mer engagerade i aktiviteten när klassificeringen och inramningen inte är så strikt. Ju mer flexibla ramarna kring aktiviteten är, desto mer intresserade blir barnen av att delta aktivt i aktiviteten. Författaren drar slutsatsen att orsaken till att flexibla ramar ger mer engagerade barn är att barnens perspektiv på aktiviteten beaktas, vilket stödjer deras deltagande.

Design

Datamaterialet består av videoobservationer av en gruppaktivitet där sex barn och en pedagog deltar. Ett viktigt syfte för undersökningen är att visa hur pedagogers styrning av en aktivitet både kan främja och begränsa barns möjligheter till aktivt deltagande. Syftet med aktiviteten är att dokumentera en skogsutflykt som barnen har varit på, och hela aktiviteten varar i ungefär 40 minuter. Två sekvenser från datamaterialet valdes ut och analyserades utifrån Basil Bernsteins teori om klassificering och inramning.

Referenser

Svinth, L. (2010). ”Børns deltagelse i pædagogiske aktiviteter: Hverdagslivets læringsmuligheder i en børnehave”. Pædagogisk psykologisk tidsskrift, 47(2), 149-164.

Svinth, L. (2012). Børnehavebørns medbestemmelse i pædagogisk tilrettelagte aktiviteter: analyseret i et sociokulturelt læringsperspektiv. I: Svinth, L. & Ringmose, C. Læring og udvikling i daginstitutioner (s. 15-59). Dansk Psykologisk Forlag, København. ISBN: 9788777066993.

Uppdragsgivare

Studien är en del av projektet LUDVI som finansieras av Egmont-fonden.