Nationale praktikker i børnehaven: Om relationen mellem forskelsstrukturer i småbørnspædagogikken og en nationalstatsorganisering.

Författare
Larsen, V.
Källor
Roskilde: Roskilde Universitet. Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning.
År
2010
ISBN
978-87-91387-36-4

Syfte

Syftet med studien är att undersöka hur den pedagogiska praktiken är relaterad till kulturella betydelser som skapas nationellt, och därmed till nationalstatens organisering. Dessutom ställs frågor om vilken betydelse nationellt integrerade praktiker har för bestämningen av likheter och skillnader, det vill säga hur gränserna dras mellan den gemenskap som man är en del av och det som är utanför gemenskapen (”vi och dem”).

Resultat

Studien visar att pedagogik för små barn har kopplingar till nationalstatens organisering. Enligt Bourdieu har detta betydelse för det kulturella kapitalets innehåll och hur det fördelas, och därmed för de differentieringsmekanismer som uppstår. Differentieringsmekanismer förstås som de sätt som annorlundaskap hanteras på. Studien framställer och analyserar barnet i fem olika former: det sociala, verbala barnet, det sociala, emotionella barnet, det naturliga barnet (barnets utomhusliv i naturen), det kroppsligt kontrollerade barnet respektive det linjära barnet (föreställningen om att barnet utvecklas enligt sin ålder). Det är i de här formerna som det nationella visar sig som ett sätt att skapa sammanhang, harmoni och helheter. Studien visar också att det nationella inte uttryckligen görs till en fråga om etnicitet eller nationalstater. Den typ av nationalism som ses i vardagen på en förskola visar sig i frågor om ålder, om att bli goda vänner eller om att göra sig av med ilska och släppa in glädjen.

Design

Datamaterialet består av fältanteckningar från observationer på två förskolor. Dessutom har totalt nio pedagoger/barnskötare/annan pedagogisk personal intervjuats. Medarbetarna representerar flera olika nationaliteter. Studien är en kultursociologisk undersökning av pedagogik som ett nationalstatligt fenomen som kompletteras med en granskning ur ett kultur-/socialhistoriskt perspektiv. Det teoretiska ramverket är inspirerat av Bourdieus teori om praktisk logik och Archers kritiska realism.

Referenser

Larsen, V. (2010). Nationale praktikker i børnehaven: Om relationen mellem forskelsstrukturer i småbørnspædagogikken og en nationalstatsorganisering. Roskilde: Roskilde Universitet. Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning.

Uppdragsgivare

information saknas