Relasjonell mobbing blant jenter i barnehagen

Författare
Helgesen, M.B.
Källor
HiF-rapport 2010:4. Høgskolen i Finnmark.
År
2010
ISBN
978-82-7938-156-3

Syfte

Syftet med denna rapport är att undersöka och diskutera hur fenomenet mobbning konstrueras i olika kontexter bland flickor på förskolan. Författaren har analyserat om datamaterialet från sin egen tidigare undersökning ”Mobbing i barnehagen: En studie av mobbing som strategisk maktutøvelse blant førskolebarn” (HiF-rapport 2006:7), och granskar mobbning inom förskolan ur ett nytt perspektiv. Syftet med studien är att visa på alternativa sätt att förstå förskolebarn: som aktörer vars handlingar kan förstås som mobbning. Dessutom definieras begreppen lek, relationell mobbning och vänskap, och en granskning görs av vilken betydelse mobbning har för barns förmåga att etablera vänskapsrelationer.

Resultat

Genom tre exempel på lek visar studien hur subtila former av mobbning kan döljas i lekkontexten. Barn kan upplösa en lek och därmed förhindra någon att delta i den. Att flickorna varken förmår etablera en lek eller utveckla den kan tolkas som ett resultat av den ena flickans manipulering av de sociala reglerna och lekens kontext. Konflikterna bland de fyra flickorna kan förstås som exempel på hur relationell mobbning kan te sig. Studien visar på alternativa föreställningar om barnet än de föreställningar som presenteras i annan forskning och facklitteratur, där förskolebarnet ses som för litet och oskyldigt för att kunna mobba. Studien visar att det förekommer mer aggressioner och destruktivt beteende i barns relationer än vad pedagogerna tror.

Design

Datamaterialet består av tre observationer av fyra fyraåriga flickors lek på en slumpmässigt utvald förskola. Observationerna har sedan analyserats med hjälp av en diskursanalys.

Referenser

Helgesen, M.B. (2010). Relasjonell mobbing blant jenter i barnehagen. HiF-rapport 2010:4. Høgskolen i Finnmark.

Uppdragsgivare

information saknas