”Barns frågor under en naturvetenskaplig aktivitet i förskolan”.

Författare
Thulin, S.
Källor
Nordisk Barnehageforskning, 3(1), 27-40.
År
2010

Syfte

Syftet med studien är att undersöka vad barn ställer frågor om, och hur frågorna utvecklar sig, under arbetet med ett naturvetenskapligt tema på en förskola. Forskaren argumenterar för att barns frågor kan anses ge uttryck för var de befinner sig i sin läroprocess. Frågorna speglar barnets erfarenheter och konstruktioner av vardagen. Studien utgår från forskarens tidigare undersökningar, som har visat att öppna frågor inte automatiskt väcker barns nyfikenhet eller leder till att barnen letar sig fram till ett svar. Naturvetenskap i förskolan har två aspekter: tillägnandet av faktakunskaper respektive tillägnandet av en naturvetenskaplig undersökningsmetod.

Resultat

Studien visar att barnen ställer frågor inom tre överordnade kategorier: frågor om innehåll, frågor om verktyg och frågor utanför temat. Innehållsfrågorna handlar om att göra något, veta något, förstå något, relatera till något eller om att vara delaktig i förhållande till innehållet. Verktygsfrågorna handlar om att vara tvungen att använda verktyg, att förstå hur verktyg ska användas eller att dela verktyg med andra. Flest frågor ställs om innehåll, medan betydligt färre frågor ställs om de verktyg som används i temaarbetet. Allra minst frågor ställs om ämnen utanför temat. Resultaten visar att barnens frågor i hög grad handlar om det aktuella innehållet. Forskaren menar att detta tyder på att det krävs kunskap om ett kunskapsfält för att kunna relatera sina upplevelser och erfarenheter till det, innan det går att ställa frågor kring kunskapsfältet.

Design

Undersökningen genomfördes som en fallstudie av en förskolegrupp som arbetar med temat ”Vad är jord?”. Datamaterialet består av videoobservationer som innefattar hela arbetet med temat: totalt sju inspelade observationer av varierande längd. 12 barn och 3 pedagoger deltog i temaarbetet. Observationerna transkriberades och barnens frågor noterades särskilt och kategoriserades efter typ.

Referenser

Thulin, S. (2010). ”Barns frågor under en naturvetenskaplig aktivitet i förskolan”. Nordisk Barnehageforskning, 3(1), 27-40.

Uppdragsgivare

Nationella forskarskolan i Barndom, lärande och ämnesdidaktik (Sverige).