”Tokens, peer context and mobility in preschool children’s positioning work”. Nordisk Barnehageforskning, 3(2), 41-52.

Författare
Skånfors, L.
År
2010

Syfte

Målet med undersökningen är att analysera barns positioneringsstrategier på en svensk förskola. Syftet är att undersöka hur barn löpande konstruerar, förhandlar, upprätthåller och förändrar den sociala ordningen. Undersökningen fokuserar på hur barnen investerar energi i att positionera sig i förhållande till varandra, och hur dessa positioner skapas och förändras genom barnens löpande förhandlingar som gör det möjligt för dem att röra sig mellan olika positioner.

Resultat

Undersökningen visar att barn positionerar sig själva och varandra i relation till etablerade vänskaper, ålder och specifika kompetenser, beroende på vilken kontext de befinner sig i och vilken aktivitet de är involverade i. Barn har förmågan att röra sig in i och ut ur olika positioner med skiftande social status och makt. Studien identifierar tre omständigheter som påverkar barnens möjligheter att förhandla om makt och status i sociala relationer: etablerade vänskaper, ålder och specifika kompetenser.

Design

Datamaterialet består av cirka 75 timmars videoobservationer från en förskola med 20–23 barn i åldern 2–5 år, med en överrepresentation av flickor. De transkriberade videoobservationerna samt fältanteckningar analyserades enligt Harré och Langenhoves positioneringsteori. Under analysarbetet observerades barnens sociala beteende i relation till deras sociala positioneringar.

Referenser

Skånfors, L. (2010). ”Tokens, peer context and mobility in preschool children’s positioning work”. Nordisk Barnehageforskning, 3(2), 41-52.

Uppdragsgivare

information saknas