”Det aktiva barnet? En forskningsöversikt”.

Författare
Fransson, K.
Källor
Persson, S. (red.). Barndom, lärande, ämnesdidaktik, 121-141. Malmø: Malmö högskola.
År
2010

Syfte

Syftet med studien är att kartlägga idrottsvetenskaplig forskning som befinner sig i spänningsfältet mellan den svenska förskolan och skolan, lärande, rörelse och idrott (fysisk aktivitet).

Resultat

Under perioden 1995–2008 publicerades 106 förskolerelaterade avhandlingar som handlar om idrott. Hälften av avhandlingarna publicerades under de sista fem åren i perioden. Efter en avgränsning utifrån språk återstår 78 avhandlingar. Efter en snabb genomgång av dessa återstår 71 avhandlingar som är relevanta för studien. Bakom avhandlingarna står totalt 62 kvinnliga och 11 manliga forskare. 16 av avhandlingarna kommer från Stockholms universitet, 15 från Göteborgs universitet och 12 från Lunds universitet och Malmö högskola. Återstående avhandlingar är skrivna av forskare vid universiteten i Uppsala, Linköping, Örebro, Umeå, Alnarp, Karlstad, Luleå och Växjö. 55 av avhandlingarna har kopplingar till yrkeshögskolor. Enligt författaren indikerar detta att det framför allt är pedagoger som intresserar sig för förskolan som forskningsområde. Utöver idrott och fysisk aktivitet fokuserar avhandlingarna bland annat på barn, pedagoger och förskolor, föräldrar, samarbete, relationen till skolan och yrkesutbildningarna.

Design

Kartläggningen bygger på en bibliometrisk sökning på avhandlingar från perioden 1995–2008. Sökningen har gjorts ämnesvis i databasen LIBRIS. Sökvillkoren var att avhandlingarna skulle handla om idrott och sport samt svenska förskolor eller skolor, och att de skulle vara skrivna på svenska.

Referenser

Fransson, K. (2010). ”Det aktiva barnet? En forskningsöversikt”. Persson, S. (red.). Barndom, lärande, ämnesdidaktik, 121-141. Malmø: Malmö högskola.

Uppdragsgivare

information saknas