”Preschool classroom conversations as long-term resources for second langauge and literacy acquisition”.

Författare
Aukrust, V.B.
Rydland, V.
Källor
Journal of Applied Developmental Psychology, 32, 198-207.
År
2011

Syfte

Syftet med studien är att undersöka huruvida kvaliteten i det tal som norska barn med turkiska som modersmål möter på förskolan kan bidra till att förutsäga barnens tal- och skrivförmåga i första klass. Författarnas hypotes är att barn som på förskolan upplever pedagogernas tal som rikt och varierat kommer att ha ett mer utvecklat ordförråd och bättre hörförståelse i första klass. Mängden tal, antalet ordtyper och komplexiteten i det förklarande talet på olika förskolor undersöks och relateras till barnens tal- och skrivförmåga i första klass.

Resultat

Studien visar att variationen och komplexiteten i talet på de förskolor där de 25 barnen gick kunde användas för att förutsäga barnens ordförråd och förmåga att definiera ord i första klass. Det var mer sannolikt att tvåspråkiga barn på förskolor som kännetecknades av ett rikt och varierat språkbruk hade utvecklat en god språklig förmåga till första klass, än att barn på förskolor med ett mindre rikt och varierat språkbruk. Med "språklig förmåga" avses bland annat ordförråd och förmåga att definiera ord. Däremot fann författarna inget samband mellan talet på förskolan vad gällde ljudande av ord och samband mellan ljud och bokstäver å ena sidan och barnens skrivförmåga i första klass å andra sidan.

Design

Datamaterialet består dels av transkriptioner av videoinspelningar från "grupptimmen" i 20 olika förskoleklasser, dels av testresultat av 25 tvåspråkiga barns tal- och skrivförmåga. Dessa data används för att undersöka relationerna mellan det tal som förekom på förskolan och barnens tal- och skrivförmåga i första klass.

Referenser

Aukrust, V.B. & Rydland, V. (2011). ”Preschool classroom conversations as long-term resources for second langauge and literacy acquisition”. Journal of Applied Developmental Psychology, 32, 198-207.

Uppdragsgivare

Norges forskningsråd