”It Farts: The situated management of social organization in a kindergarten peer group”.

Författare
Karrebæk, M.S.
Källor
Journal of Pragmatics, 43, 2911-2931.
År
2011

Syfte

Artikeln är en undersökning av lek mellan barn på förskola. Målet med undersökningen är att beskriva hur socialt kompetenta deltagare i leken kan använda sig av olika sociala, materiella, språkliga och kommunikativa resurser, medan mindre kompetenta barns användning av samma resurser inte garanterar (och inte är ett tecken på) social och kommunikativ framgång.

Resultat

Genom analysen visas hur gruppen med pojkar organiserar sin lek och sina sociala relationer samtidigt. Författaren visar att deltagande i lek är en prestation i sig själv, och att barns sociala framgång i leken är beroende av såväl deras individuella kompetenser som de andra barnens agendor och strategier. Vissa deltagare i leken använder andra deltagare för att främja sina egna intressen, bland annat genom att exkludera från leken eller genom att bjuda in andra till leken. Författaren understryker att språk och sociala förmågor inte skapas problem- och smärtfritt och oundvikligen i barns lek, och att barns lekupplevelser är väsentliga – både de upplevelser som normalt anses som positiva och de upplevelser som normalt anses som mindre positiva.

Design

Artikeln bygger på data som samlats in under en niomånadersperiod, då författaren spelade in barns spontana lek med en handhållen videokamera. Barnen var 3–5 år gamla. Totalt spelades 33 timmar in, varav nio timmar transkriberades. Förskolan låg i ett multietniskt område, och minst tio olika modersmål var representerade på förskolan. I artikeln analyseras tre minuters lek som ingår i en period på 30 minuter där fyra pojkar leker. Fokus i analysen ligger på den löpande produktionen av social ordning som äger rum mellan de fyra pojkarna.

Referenser

Karrebæk, M.S. (2011). ”It Farts: The situated management of social organization in a kindergarten peer group”. Journal of Pragmatics, 43, 2911-2931.

Uppdragsgivare

Information saknas