”Efteruddannelse og dagtilbud under forandring. Daginstitutionspædagogers deltagelse i politisk initieret efter- og videreuddannelse i det omkalfatrede velfærdssamfund”. Roskilde: Forskerskolen i Livslang Læring.

Författare
Kornerup, I.
År
2011
ISBN
978-87-91387-49-4

Syfte

Syftet med avhandlingen är att undersöka hur pedagoger som arbetar i förskolan skapar mening i arbetsgivarinitierad fortbildning och vidareutbildning. Samtidigt vill författaren undersöka hur fenomenet fortbildning och vidareutbildning kan förstås i det nyliberala välfärdssamhället.

Resultat

I diskursanalysen konstateras att en utveckling under VK-regeringens regeringstid ägde rum, som innebar att förskolan omvandlades från en utvecklingsplats för barn till ett välfärdserbjudande till föräldrar om barnpassning. Författaren visar också upp en bild av pedagogerna som en grupp som hamnar på efterkälken och står utanför när det gäller modernisering av den offentliga sektorn, eftersom de inte kan leva upp till kraven på självutveckling och flexibilitet. Förändringar framstår ofta som krav inom utbildningssammanhang, vilket gör att den yrkesmässiga identiteten och meningen i det praktiska arbetet sätts på prov för individen. Praktikförändringar och därmed meningsgenerering visar sig i analyserna som ett identitetsarbete, och eftersom den yrkesmässiga identiteten är förankrad i pedagogisk praktik är praktiken också utgångspunkten för generering av mening i utbildningssammanhang.

Design

Avhandlingen består av två analysdelar. I den första delen genomförs en diskursanalys av pressmeddelanden från den danska regeringen (bestående av partierna Venstre och Konservative) under perioden 2001–2008, och de dominerande diskurserna beskrivs och tolkas. I den andra delen har författaren gjort observationer på fortbildningar och vidareutbildningar och intervjuat flera av deltagarna. Dessa data har sedan analyserats för att undersöka hur pedagogerna skapar mening i den fortbildning eller vidareutbildning som de genomgår.

Referenser

Kornerup, I. (2011). ”Efteruddannelse og dagtilbud under forandring. Daginstitutionspædagogers deltagelse i politisk initieret efter- og videreuddannelse i det omkalfatrede velfærdssamfund”. Roskilde: Forskerskolen i Livslang Læring.

Uppdragsgivare

Forskerskolen i Livslang Læring ved Roskilde Universitet och University College Capital