”Lärare för förändring – att synliggöra och utmana föreställningar om naturvetenskap och genus”.

Författare
Andersson, K.
Källor
Norrköping: Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet.
År
2011
ISBN
978-91-7393-222-6

Syfte

Syftet med avhandlingen är att visualisera, tydliggöra och utmana pedagogers och lärares uppfattningar om naturvetenskap och kön, och att analysera och beskriva på vilka sätt aktionsforskning kan bidra till att öka uppmärksamheten kring kön på förskolor och skolor. Författaren pekar på att tidigare forskning visar att pedagogers och lärares föreställningar eller fördomar om kön har betydelse för hur barn förhåller sig till naturvetenskapliga ämnen.

Resultat

Studien visar att det är nödvändigt att problematisera det sätt på vilket naturvetenskap och kön kopplas samman. Författaren drar slutsatsen att det är mycket viktigt att utmana befintliga föreställningar om kön, och att utmaningarna leder till att dessa föreställningar verbaliseras och tydliggörs. Med utgångspunkt från feministisk vetenskapskritik och pedagogik kan man arbeta på ett alternativt sätt med lärande och undervisning i naturvetenskap. För pedagoger som inte har någon naturvetenskaplig bakgrund, men som genomför aktiviteter inom naturvetenskap, blir de didaktiska och pedagogiska kompetenser som de besitter en utgångspunkt för utvecklingen av deras didaktiska förmågor inom naturvetenskap.

Design

Två metodiska arbetssätt har använts för denna avhandling. För det första har författaren samarbetat med en grupp pedagoger och lärare från förskoleklasser upp till sjätte klass i ett longitudinellt aktionsforskningsprojekt. Gruppen bestod av tre pedagoger, en fritidspedagog och en matematik- och naturvetenskapslärare. Projektet pågick mellan 2007 och 2009 och innebar att gruppen träffades en gång i månaden för ett två timmar långt seminarium. Totalt hölls 19 seminarier som spelades in och senare transkriberades. För det andra vände sig författaren till 14 erfarna pedagoger och lärare som deltog i ett utbildningsförlopp, och bad dem att skriva ned sina reflektioner om några specifika vardagliga situationer. Därefter läste de texter som diskuterar könsteoretiska koncept och ombads slutligen att analysera situationerna igen.

Referenser

Andersson, K. (2011). ”Lärare för förändring – att synliggöra och utmana föreställningar om naturvetenskap och genus”. Norrköping: Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet.

Uppdragsgivare

Information saknas