”Nuets didaktik. Förskolans lärare talar om läroplan för de yngsta”.

Författare
Jonsson, A.
Källor
Göteborg: Göteborgs universitet.
År
2011

Syfte

Syftet med studien är att utveckla kunskap om hur pedagoger som arbetar med barn i åldern 0–3 år uppfattar och beskriver förskolans läroplan. Framför allt undersöks vad pedagoger beskriver som centralt för barn att lära sig, och hur de kan lära sig det. I studien används en vidgning av begreppet "läroplan" som omfattar såväl de styrdokument som beskriver arbetet och innehållet på förskolan, som det som sägs och görs på förskolan.

Resultat

Resultatet visar att arbetet med barns lärande och utveckling huvudsakligen anses ske "här och nu", och i mindre grad utifrån planerade förlopp. Därför används begreppet "nuets didaktik" som beskriver den läroplan som uttrycks i intervjuerna, och som innehåller konkretisering, en tidsaspekt samt ett tydligt barnperspektiv. Nuets didaktik kännetecknas av att pedagogernas didaktiska överväganden kopplas till de nära, aktuella situationerna. Pedagogerna ser personlighetsutveckling och social anpassning som det ovillkorligt viktigaste målet i arbetet med de yngsta barnens lärande och utveckling, och de anser att lek har samma värde som mer specifikt innehåll, till exempel matematik och naturvetenskap. Dock beskriver pedagogerna att barnets egna intressen och behov alltid går före läroplanen och pedagogernas intentioner.

Design

Datamaterialet består av utskrifter av semistrukturerade intervjuer med 15 pedagoger. Undersökningens utformning bygger på ett fenomenografiskt arbetssätt där fokus ligger på hur människor uppfattar något i en bestämd kontext. Detta arbetssätt är utgångspunkten för analyserna av intervjuerna, där karakteristiska kategorier för den läroplan som pedagogerna beskriver konstrueras.

Referenser

Jonsson, A. (2011). ”Nuets didaktik. Förskolans lärare talar om läroplan för de yngsta”. Göteborg: Göteborgs universitet.

Uppdragsgivare

Vetenskapsrådet