“Barnehagens rom og barns hverdag – utvalgte funn om organisering av barn, rom og tid”.

Författare
Martinsen, M.T.
Moser, T.
Källor
I: Hoel, T.L., Guldal, T.M., Dons, C.F., Sagberg, S., Solhaug, T. & Wæge, K. (red.): FoU i Praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. 317-329.
År
2011
ISBN
9788251925655

Syfte

Syftet med studien är att identifiera potentiellt relevanta förhållanden kring organisation av barn, rum och tid i förskolan, som kan stärka eller begränsa barns möjligheter till lek, lärande och utveckling. Med "organisation" avses hur förskolan med utgångspunkt från en konkret barngrupp disponerar sina personalmässiga, rumsliga, utrustningsmässiga och tidsmässiga resurser, och hur detta kommer till uttryck i valet av organisationsmodell (till exempel bas- eller avdelningsstruktur, avdelningslös organisation eller annan organisationsform), användning av rum, dagsrytm och tidsregler. Studiens forskningsfrågor är: 1. Hur organiseras barns rum och tid i deras vardag på förskolan? 2. Finns det ett samband mellan förskolans organisationsmodell och organisationen av barn, rum och tid?

Resultat

Författarna hittar inga entydiga mönster i sambanden mellan förskolans organisation och olika rumsliga och tidsmässiga förhållanden som präglar barnens vardag på förskolan. Dock finns det skillnader mellan de olika organisationsformerna. På vissa områden, till exempel barngruppens storlek, barnens tillgång till rum utan vuxenhjälp och möjligheter till ostörd lek, verkar basorganiserade förskolor ha större utmaningar än förskolor med en annan organisationsform. Studien indikerar alltså att det finns för- och nackdelar med alla organisationsformer, och att valet av organisationsmodell medför konsekvenser för organisationen av barns vardag.

Design

Studien har en beskrivande och utforskande attityd till ämnet, eftersom det inte finns tillräckligt med forskningsbaserad kunskap om organisation av barn, tid och rum. Datamaterialet består av svar på frågeformulär som samlats in från förskolerektorer och pedagogiska ledare. I undersökningen ingår svar från 117 förskolor där både förskolerektorn och minst en av de pedagogiska ledarna (vanligtvis en pedagog) har besvarat frågeformuläret. Frågeformuläret innehöll frågor om kännetecken för förskolan, personalgruppen, utemiljön, pedagogiken, föräldrasamarbetet, självutvärdering och ledning. Datamaterialet analyserades med hjälp av statistikprogrammet SPSS.

Referenser

Martinsen, M.T. & Moser, T. (2011). “Barnehagens rom og barns hverdag – utvalgte funn om organisering av barn, rom og tid”. I: Hoel, T.L., Guldal, T.M., Dons, C.F., Sagberg, S., Solhaug, T. & Wæge, K. (red.): FoU i Praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. 317-329.

Uppdragsgivare

Atferdssenteret, Høgskolen i Telemark & Høgskolen i Vestfold.