”Et blikk på barns vilkår for fysisk aktivitet i barnehager. En komparativ studie, 1981 og 2009”.

Författare
Stokke, A.
Källor
Barn nr. 1, 27-47.
År
2011

Syfte

Syftet med artikeln är att undersöka vilka typer av leksaker och vilken natur som finns på och vid förskolan, och vad pedagogerna tycker om dessa delar av den fysiska miljön vad gäller fysisk aktivitet. 1982 publicerade författaren en undersökning där hon undersökte den fysiska miljön på förskolorna, och artikeln från 2011 är en undersökning som i stort liknar undersökningen från 1982. Ett annat syfte i artikeln är att jämföra resultaten från de två undersökningarna för att analysera vilka förändringar som har skett i förskolornas fysiska miljö mellan 1981 och 2009.

Resultat

Undersökningen visar att förskolor idag har fler leksaker och mer natur än 1981, och pedagogerna i dag tycker att lekmiljön är bättre än vad pedagogerna tyckte 1981. Samtidigt visar undersökningen att pedagogerna år 2009 anser att det finns fler barn som är mycket fysiskt aktiva och färre barn som inte är fysiskt aktiva eller normalt fysiskt aktiva, än vad pedagogerna ansåg 1981.

Design

Ett frågeformulär med frågor om förskolans fysiska miljö och barnens aktivitetsnivå skickades ut till 483 förskolor, motsvarande ungefär var elfte förskola i Norge. 287 förskolor besvarade frågeformuläret, vilket ger en svarsprocent på 59,4. Frågorna i frågeformuläret var identiska med frågorna i undersökningen som gjordes 1982. Svaren behandlades genom frekvensanalyser och korstabulering i statistikprogrammet SPSS.

Referenser

Stokke, A. (2011). ”Et blikk på barns vilkår for fysisk aktivitet i barnehager. En komparativ studie, 1981 og 2009”. Barn nr. 1, 27-47.

Uppdragsgivare

Information saknas