”Pedagogers Arbete med Förskolebarns inflytande. En demokratididaktisk studie”.

Författare
Westlund, K.
Källor
Malmö: Malmö högskola.
År
2011
ISBN
978-91-86295-17-2

Syfte

Det övergripande syftet med avhandlingen är att undersöka pedagogers arbete med barns inflytande. Mer specifikt är syftet med avhandlingen att sammanställa en konkret beskrivning av hur pedagogerna arbetar med barnens inflytande, samt att analysera och problematisera detta arbete mot bakgrund av denna beskrivning.

Resultat

Studien beskriver konkreta exempel på hur pedagoger arbetar med barns inflytande genom att låta barnen välja aktiviteter och delta i planeringen av dem, välja lekkamrater, välja vilka böcker som ska läsas, ha inflytande på hur problem och konflikter ska lösas samt ta ansvar för den fysiska miljön. Författarens avsikt är att studien ska öppna upp för diskussioner i förskolan om hur man kan arbeta med barns inflytande. Avhandlingen bidrar med insikter om hur begreppet inflytande förstås på förskolorna och hur denna förståelse inverkar på pedagogernas arbete med inflytande. Inflytande förstås i ett brett avseende som ett begrepp som omfattar delaktighet, deltagande och ansvar. Pedagogernas arbete med barnens inflytande sker dock genom ständiga avvägningar mellan frihet och styrning.

Design

Två avdelningar på en förskola valdes ut till studien som ett resultat av pedagogernas intresse för att arbeta med barns inflytande. Författaren observerade aktiviteterna på förskolan och intervjuade pedagogerna före och efter observationerna om deras förståelser av inflytande på förskolan, och för att höra deras tolkningar av författarens observationsanteckningar. Materialet analyserades utifrån de centrala temana och i relation till kritisk, relationell pedagogik.

Referenser

Westlund, K. (2011). ”Pedagogers Arbete med Förskolebarns inflytande. En demokratididaktisk studie”. Malmö: Malmö högskola.

Uppdragsgivare

Information saknas