”Embodied Voices and Voicing Embodied Knowing: Accessing and Developing Young Children’s Aesthetic Movement Skills”.

Författare
Wallerstedt, C.
Pramling, N.
Samuelsson, I.P.
Källor
Educational Research with Our Youngest. International Perspectives on Early Childhood Education and Development, 5, 87-102.
År
2011
ISBN
978-94-007-2394-8

Syfte

Syftet med studien är att illustrera hur barn i åldern 1–2 år genom icke-verbal kommunikation kan lyckas uttrycka sig som kompetenta individer utan att nödvändigtvis ha ett språk för att kommunicera sina förståelser. Ett övergripande tema i studien är därför relationen mellan verbal och icke-verbal kommunikation och barnens estetiska och kroppsliga utveckling.

Resultat

Författarna pekar ut tre faktorer som måste beaktas av den som arbetar med att utveckla riktigt små barns kroppsliga och estetiska kompetenser. För det första är det viktigt att pedagogerna skapar situationer där barn har möjlighet att uttrycka sig icke-verbalt. För det andra visar studien att det är viktigt att pedagogerna kommunicerar verbalt med barnen som ett sätt att utveckla barnens kroppsliga och estetiska kompetenser. För det tredje betonar författarna en försummad pedagogisk princip: att pedagoger och författare under vissa aktiviteter uppmanar barnen att göra tvärt emot det de gör, för att få insikt om barnens förståelse av sina estetiska rörelser. Det kan till exempel handla om att uppmana barnen att dansa på ett annat sätt. En annan slutsats är att lek är ett sätt för barnen att få bekräftelse på sina kompetenser och få möjlighet att utveckla dem.

Design

Det empiriska materialet utgörs av videoinspelningar av pedagoger och barn. Två av de inspelade aktiviteterna från förskolan används som illustrationer och utgångspunkt för analyser och diskussion om hur pedagoger kan skapa aktiviteter där barn som inte kan uttrycka sig muntligt kan få bekräftelse som kompetenta. Utvecklingspedagogik är den teoretiska ramen som de empiriska exemplen analyseras och diskuteras inom. De medverkande pedagogerna läste även information om utvecklingspedagogik som en del av projektet.

Referenser

Wallerstedt, C., Pramling, N. & Samuelsson, I.P. (2011). ”Embodied Voices and Voicing Embodied Knowing: Accessing and Developing Young Children’s Aesthetic Movement Skills”. Educational Research with Our Youngest. International Perspectives on Early Childhood Education and Development, 5, 87-102.

Uppdragsgivare

Vetenskapsrådet