Caring and Learning Together: exploring the relationship between parental leave and early childhood education and care.

Författare
Moss, P.
Källor
European Journal of Education 47(4), 482-493.
År
2012

Syfte

Denna studie är en jämförande studie som syftar till att undersöka sambandet mellan föräldraledighet och förskola i 25 europeiska länder.

Resultat

Resultaten av studien visar att alla EU-länder enligt lag är skyldiga att ta fram en politik för föräldraledighet och att det finns EU-direktiv som anger minimilängden för båda typerna av ledighet. Sammantaget kan man säga att alla barn i de deltagande länderna har rätt till en förskoleplats från minst tre års ålder. I de nordiska länderna (med undantag för Island) erbjuds de flesta barn en förskoleplats från 12 månaders ålder. De nordiska länderna (samt Slovenien) har någon form av föräldraledighet som till stor del är inkomstrelaterad och förskoleverksamheten är till stor del statligt subventionerad. I de fem länderna erbjuds barnen även en heltidsplats.

Design

Datamaterialet består av policydokument från de 25 deltagande länderna. Data analyseras främst med hjälp av deskriptiv statistik, men forskaren presenterar även en redogörelse för den nordiska välfärdsmodellen och jämför den med en konservativ välfärdsmodell, som den bland annat beskrivs av Esping-Andersen.

Referenser

Moss, P. (2012). Caring and Learning Together: exploring the relationship between parental leave and early childhood education and care. European Journal of Education 47(4), 482-493.

Uppdragsgivare

Ingen upplysning