Behavioral/Emotional Problems of Preschoolers: Caregiver/Teacher Reports From 15 Societies.

Författare
Rescorla, L.A. et al.
Källor
Journal of Emotional and Behavioral Disorders 20(2), 68–81.
År
2012

Syfte

Syftet med studien är att undersöka samhällsrelaterade effekter (som språk och kultur) av pedagogers och lärares bedömningar av beteendekrav och känslomässiga krav bland 10 521 barn i förskolan från 15 olika länder. Dessutom vill studien granska informationsenigheten mellan föräldrar och pedagoger i dessa bedömningar.

Resultat

Studien visar att många av de deltagande länderna hade relativt jämna poäng, trots språkskillnader, kulturella skillnader och andra landsspecifika faktorer. Det fanns små ålders- och könsskillnader mellan länderna. Rangordningen för de undersökta objekten i ”Caregiver–Teacher Report Form” var också likartad mellan länderna. I alla länderna var bedömningarna högre av föräldrarna jämfört med pedagogerna. Länderna var också mycket samstämmiga i sina bedömningar av de problemområden som i genomsnitt rankades som höga och låga. Inom varje land varierade informationsenigheten i hög grad mellan barnen. Forskarna drar slutsatsen att man i allmänhet kan säga att resultaten i de 15 länderna var mycket samstämmiga.

Design

Bedömningar av pedagoger från Danmark, Chile, Kina, Österrike, Tyskland, Island, Iran, Italien, Kosovo, Litauen, Nederländerna, Portugal, Rumänien, Serbien och USA ingick som data i studien. Bedömningar av 10 521 barn mellan ett och ett halvt till fem år från de 15 deltagande länderna testades i formuläret ”Caregiver–Teacher Report Form”. För att undersöka informationsenigheten mellan föräldrar och pedagoger gavs en datauppsättning med parallella bedömningar till föräldrar och pedagoger i alla länder utom Chile och Kosovo. Bedömningar av 7 380 barn ingick i urvalet.

Referenser

Rescorla, L.A. et al. (2012). Behavioral/Emotional Problems of Preschoolers: Caregiver/Teacher Reports From 15 Societies. Journal of Emotional and Behavioral Disorders 20(2), 68–81.

Uppdragsgivare

Research Center for Children, Youth and Families vid University of Vermont