On Childhood and the Good Will. Thoughts on Ethics and Early Childhood Education.

Författare
Dahlbeck, J.
Källor
Malmö: Malmö Studies in Educational Sciences No. 65, Dissertation in the National Research School of Childhood, Learning and Didactics No. 2
År
2012
ISBN
978-91-86295-16-5

Syfte

Syftet med den här studien är att undersöka hur etiska principer förstås och används i pedagogiska sammanhang. Studien fokuserar särskilt på förskolan och hållbar utveckling. Forskaren vill diskutera samband mellan etiska principer och individuella handlingar samt hur dessa samband kan sägas fungera som ram för förståelsen och användningen av etik i konkreta pedagogiska situationer. Dessutom vill författaren problematisera förutsättningarna för hur etik förstås och används genom att undersöka empiriska exempel på konflikter i relationen mellan etiska principer och dess individualisering.

Resultat

Studien visar att det pedagogiska verktyget ”Grön Flagg” är ett exempel på att begränsningar utformas inom normativa ramar, till exempel de mänskliga rättigheterna. De här begränsningarna består i att barnet förenklas till att bli ett abstrakt subjekt utan att hänsyn tas till olikheter mellan barnen. Barnet bedöms därmed inte utifrån den historiska och geografiska kontext där barnet befinner sig. Ett barn kan vara barn på många olika sätt vid olika tidpunkter och på olika platser, och universella rättigheter inrymmer inte dessa olikheter.

Design

Avhandlingen består av fyra artiklar. Artikel ett och fyra är relevanta i den aktuella förskolekartläggningen. I den första artikeln analyserar forskarna dokumentexempel från det svenska pedagogiska verktyget ”Grön Flagg” som kan användas för att främja hållbar utveckling i förskolor och skolor. I den fjärde artikeln drar forskaren pedagogiska slutsatser utifrån en filosofisk diskussion om villkoren för lärande som utgår från två olika ontologiska positioner. (Ontologi = antaganden om vad som finns).

Referenser

Dahlbeck, J. (2012). On Childhood and the Good Will. Thoughts on Ethics and Early Childhood Education. Malmö: Malmö Studies in Educational Sciences No. 65, Dissertation in the National Research School of Childhood, Learning and Didactics No. 2

Uppdragsgivare

Vetenskapsrådet