Flerspråkiga barn i förskolan: Villkor för deltagande och lärande.

Författare
Kultti, A.
Källor
Ph.d.-afhandling. Göteborgs universitet.
År
2012
ISBN
978-91-7346-723-0

Syfte

Syftet med studien är att undersöka villkoren inom förskolan för stöd av flerspråkiga barns språkliga och kommunikativa utveckling samt hur de deltar i aktiviteter.

Resultat

Studien visar hur vuxenledda gruppaktiviteter stöder flerspråkiga barns delaktighet och villkor för språkutveckling om barnen får utrymme att delta på olika grunder. Det framstår dessutom som viktigt att flerspråkiga barn redan från tidig ålder erbjuds möjlighet att delta i aktiviteter där flera uttryckssätt används, och där pedagogerna medvetet stöder barnens deltagande utifrån varje barns erfarenheter och intressen. Studien visar att förskolan erbjuder en miljö där barn genom sociala interaktioner uppmuntras att kommunicera på svenska genom att delta i språkliga interaktioner och institutionella aktiviteter som måltider, lekar, sånger och läsning. Det innebär att barnen lär sig att uttrycka sina erfarenheter på sätt som kan förstås av andra. Studien visar dessutom att även om andra språk än svenska endast används i begränsad omfattning inom förskolan begränsas flerspråkiga barn inte i deras deltagande i förskoleverksamheten. Författaren drar slutsatsen att barn redan från en tidig ålder uppfattar vilket språk som ska användas i ett visst sammanhang. Dessutom visar studien att förskoleverksamheten har goda villkor för att stöda flerspråkiga barns delaktighet och språkutveckling.

Design

Datamaterialet är baserat på fältarbete vid åtta olika förskolor under en period på sex månader. Materialet består av deltagande observationer och videoinspelningar av aktiviteter som initierats av både barn och vuxna. Tio flerspråkiga barn i åldern ett år och sju månader till två år och elva månader ingick i undersökningen.

Referenser

Kultti, A. (2012). Flerspråkiga barn i förskolan: Villkor för deltagande och lärande. Ph.d.-afhandling. Göteborgs universitet.

Uppdragsgivare

Ingen upplysning