Att lära av och med varandra. En etnografisk studie av musik i förskolan i en flerspråkig miljö. Ph.d.-afhandling.

Författare
Ehrlin, A.
Källor
Örebro universitet.
År
2012
ISBN
978-91-7668-886-1

Syfte

Syftet med studien är att undersöka hur musik kan bidra till att stimulera barns språkliga utveckling på tre svenska förskolor med en stor andel flerspråkiga barn.

Resultat

Studien visar att olika musikaliska aktiviteter på förskolan stärker barnens förmåga att delta i kommunikation. Musiken gör att barnen kan kommunicera genom ljud och rörelser. Barnen börjar med att nynna och imitera och därefter börjar de använda språket allt mer korrekt. I och med musiken erbjuds barnen en lekfull ingång till språkutveckling, eftersom barnen utmanas till att lära sig ord som är svåra att uttala. Språktesterna visar att barnen som går på förskolorna med musikprofil får en märkbart bättre språkutveckling än barnen som går på kontrollförskolan. Resultatet från språktesterna är dock inte signifikant. Undersökningen visar också att förskolornas chefer har avgörande betydelse för huruvida musik prioriteras som ett didaktiskt verktyg för språkstimulering. Cheferna för de två förskolorna med musikprofil ser bland annat till att alla pedagoger deltar i kurser och utvecklar musikfärdigheter som kan användas i förskolan.

Design

Undersökningen utgår från tre svenska förskolor varav två har en musikprofil. Den tredje förskolan har ingen musikprofil och fungerar som kontrollförskola för jämförelse. Undersökningen utgår från Lev S. Vygotskijs begrepp ”den närmaste utvecklingszonen” samt Jean Lave och Etienne Wengers teori om ”legitimt perifert deltagande”. Datamaterialet bygger till största delen på fältarbete i form av intervjuer och observationer i de aktuella förskolorna. Med utgångspunkt från strukturerade observationsformulär mäts barnens deltagande i språkstimulerande aktiviteter. Dessutom ingår tester av barnens språkliga utveckling under en tvåårsperiod (2008–2010). Sammanlagt språktestades 25 barn från de tre förskolorna.

Referenser

Ehrlin, A. (2012). Att lära av och med varandra. En etnografisk studie av musik i förskolan i en flerspråkig miljö. Ph.d.-afhandling. Örebro universitet.

Uppdragsgivare

Ingen upplysning