På väg in i skolan: Om villkor för olika barns delaktighet och skriftspråkslärande.

Författare
Sandberg, G.
Källor
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. Studia didactica Upsaliensia 6.
År
2012
ISBN
978-91-554-8505-4

Syfte

Studien syftar till att undersöka olika barns möte med skolan ur barnets perspektiv. Syftet är att fördjupa förståelsen för hur olika barn möter skolan i form av delaktighet och förutsättningar för lärande, särskilt villkoren för skriftspråksinlärning. Studien ställer tre forskningsfrågor: 1) Vad kännetecknar de metoder som barnen möter i övergången från förskola till förskoleklass och senare vid övergången från förskoleklass till grundskola? 2) Vilka egenskaper och strategier tydliggörs i lärarnas inställning till undervisning och specialundervisning i mötet med barnens olika bakgrunder, erfarenheter och behov? 3) Vad kännetecknar olika barns möte med skolans metoder utifrån deras berättelser och handlingar?

Resultat

Resultaten visar att förskoleklassen är ett bra första steg mot skolstarten. Både barnens och lärarnas berättelser är positiva i fråga om den mjuka skolstarten som förskoleklassen innebär. Förskolans ansträngningar att skapa en social trygghet och en sammansvetsad grupp verkar ha en inverkan på barnen vid deras övergång från förskolan till skolan. Barnen verkar väl förberedda och trygga i skolmiljön. Studien visar dels att det kan vara krävande för barn att genomgå två typer av övergångar till skolan, där de upplever förändringar i aktiviteter, relationer och roller. När det gäller didaktiken är samarbetet mellan förskolan och skolan mindre bra. Studien visar att övergången mellan förskola och första klass medför ett didaktiskt avbrott i barnens läs- och skrivprocesser. Detta framgår av att det arbete som påbörjas i förskoleklassen inte fortsätter till första klass. Det finns en brist på konsekvens och kontinuitet mellan förskolans och skolans läs- och skrivaktiviteter. Dessutom visar studien att det inte finns någon gemensam arena för pedagoger och lärare där de tillsammans kan utveckla en gemensam didaktisk grund för insatserna. Denna brist kan ha en negativ inverkan på barnens lärandeprocesser i form av att inlärningsprocessen antingen blir fel eller avbryts helt.

Design

Studien består av deltagande observationer och intervjuer som primär datainsamlingskälla samt dokumentanalyser. Data har samlats in vid nio olika skolor i en svensk kommun. Det empiriska materialet består av intervjuer med nio specialpedagoger från nio skolor och fallstudier som genomfördes vid två av de nio skolorna. Vid var och en av dessa två skolor har barn från en klass följts från förskolan till deras första år i grundskolan. Barnen har observerats från den sista delen av förskolan och upp till första klass.

Referenser

Sandberg, G. (2012). På väg in i skolan: Om villkor för olika barns delaktighet och skriftspråkslärande. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. Studia didactica Upsaliensia 6.

Uppdragsgivare

ingen upplysning