Daginstitutionens betydning for udsatte børn og deres familier i ghetto-lignende boligområder.

Författare
Jensen, N.R.
Petersen, K.E.
Wind, A.K.
Källor
Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet.
År
2012
ISBN
978-87-7684-953-5

Syfte

Den här studien behandlar förskoleverksamhet och dess betydelse i förskolor som ligger i bostadsområden med stor etnisk mångfald. Syftet med studien är att beskriva och analysera pedagogers och föräldrars uppfattningar av förskolans betydelse för utsatta barn som växer upp i ett bostadsområde med stor etnisk mångfald, i syfte att utveckla kunskaperna om utsatta barns utvecklingsmöjligheter.

Resultat

Författarnas slutsats är att framför allt det nystartade familjeprojektet kan sägas vara ett exempel på de särskilda socialpedagogiska insatser som riktas till utsatta barn och deras familjer, och att dessa insatser förefaller att främja känslor av trygghet, inkludering och stärkta möjligheter att bestämma över sitt eget liv i de berörda familjerna. Studiens resultat tydliggör sålunda att förskolan har en särskild funktion och betydelse för utsatta barn och deras familjer, framför allt genom utvidgade omsorgsåtgärder för de utsatta barnen och ett omfattande föräldraarbete för de utsatta föräldrarna. Studien visar också att går åt mycket tid och kraft till omsorg, bekräftelse och inkluderande. Detta är tid och kraft som annars var avsedda att ägnas åt mer lärandeorienterade pedagogiska aktiviteter med fokus på barns lärande och sociala utveckling. Till detta ska läggas att den löpande dialogen med föräldrarna tar upp mycket av vardagen. Studien visar att det är både fysiskt och psykiskt ansträngande att vara pedagog i ett utsatt bostadsområde eftersom problemens storlek och art är sådana att det knappast är möjligt att lösa alla. Detta ger pedagogerna en känsla av vanmakt och de upplever ofta att de endast får begränsad användning för sina pedagogiska yrkeskunskaper.

Design

Det empiriska materialet samlades in under en 12-månadersperiod i en integrerad förskola som ligger i vad författarna benämner som ett ghettoliknande bostadsområde i centrala Köpenhamn. Materialet utgörs av kvalitativa intervjuer med pedagoger och föräldrar samt en mindre frågeformulärundersökning till hela personalgruppen. Dessutom genomfördes intervjuer med pedagoger från ett nystartat familjeprojekt som är en del av förskolan.

Referenser

Jensen, N.R., Petersen, K.E. & Wind, A.K. (2012). Daginstitutionens betydning for udsatte børn og deres familier i ghetto-lignende boligområder. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet.

Uppdragsgivare

Fag og Arbejdes Pædagogiske Udviklingsfond (PUF)