Kroppens tilblivelse i tid og rom: analyser av materielle-diskursive hendelser i barnehagen.

Författare
Rossholt, N.
Källor
Ph.d.-afhandling. Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.
År
2012
ISBN
978-82-471-3923-3

Syfte

Studien syftar till att analysera konstruktion av kroppen inom förskolan, dvs. studien undersöker hur kroppen skapar och visar sig som ett fysiskt objekt i tid och rum på olika platser inom förskolan. Baserat på ett materiellt poststrukturalistisk perspektiv, inspirerat av Michel Foucault, riktas uppmärksamheten på kroppens tillkomst i rum och tid inom förskolan.

Resultat

Studien finner att kroppen som ett objekt för lärande är relaterat till hur vi utvecklar kunskaper om barn i förskolan. Kroppen lär sig genom riter och upprepningar som t.ex. sociala kategorier som ”flicka” och ”pojke”, där pojkkroppen är knuten till att använda kroppen på ett mer dramatiskt sätt än den sociala kategorin ”flicka” skapar förutsättningar för. Studien finner också att barn lär sig genom kroppen, särskilt den könsrelaterade kroppen. Att vara pojke eller flicka påverkar vilka positioner man intar. Det betonas att det är viktigt att pedagogerna förhåller sig kritiska till kategorier som kön, ålder och etnicitet och arbetar mot andra undersökande diskurser om kroppen.

Design

Data samlades in vid tre förskolor under 2004–2007 och riktar sig främst mot de yngsta barnen. Datainsamlingen består av deltagande observationer och intervjuer med personalen. Insamlade data har analyserats som texter som handlar om rörelser i och mellan kroppar och mellan kroppar och objekt, både i och utanför förskolan.

Referenser

Rossholt, N. (2012). Kroppens tilblivelse i tid og rom: analyser av materielle-diskursive hendelser i barnehagen. Ph.d.-afhandling. Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Uppdragsgivare

Lärarutbildningen vid Högskolan i Vestfold