Kindergarten teachers’ account of their developing mathematical practice.

Författare
Erfjord, I.
Hundeland, P.S.
Carlsen, M.
Källor
ZDM Mathematics Education 44, 653-664.
År
2012

Syfte

Studien är en del av ett större forskningsprojekt som omfattar pedagoger och lärare på alla utbildningsnivåer från förskola till gymnasium. I det här konkreta projektet är syftet att samarbeta med förskolepedagoger och stödja dem i deras strävan efter att förbättra sin praktik samt att erbjuda dem möjligheter att utveckla sina matematiska och didaktiska kompetenser. Dessutom syftar studien till att skapa inblick i hur pedagoger skapar utrymme för matematisk praktik i förskolan och att undersöka i vilken omfattning pedagogerna anser att frågor är viktiga när de utför matematiska aktiviteter.

Resultat

Undersökningen har två primära resultat. För det första visar studien att pedagogerna upplever det som mycket positivt att de har gjorts mer medvetna om matematiska kompetenser och matematisk praktik i förskolan. Dessutom visar studien att pedagogerna använder många frågor för att styra de matematiska aktiviteterna i en särskild riktning, och att de genom sitt deltagande i projektet har fått de kompetenser de behöver för att förmedla matematik till barnen på ett explicit och konkret sätt. Jämfört med tidigare praktiker uttrycker pedagogerna att de har fått en ny syn på matematisk praktik i förskolan och att de nu är både positiva till och medvetna om att matematiska aktiviteter ska ingå i vardagen på förskolan.

Design

Datamaterialet består av tre semistrukturerade fokusgruppintervjuer med totalt elva pedagoger, videoobservationer och ljudinspelningar av både barn och vuxna samt fältanteckningar.

Referenser

Erfjord, I., Hundeland, P.S. & Carlsen, M. (2012). Kindergarten teachers’ account of their developing mathematical practice. ZDM Mathematics Education 44, 653-664.

Uppdragsgivare

Ingen upplysning