Daycare Staff Emotions and Coping Related to Children of Divorce: A Q Methodological Study.

Författare
Øverland, K.
Størksen, I.
Bru, E.
Thorsen, A.A.
Källor
Scandinavian Journal of Educational Research 2012, 1-23.
År
2012

Syfte

Studien vill undersöka hur anställda inom förskolan upplever att det är att arbeta med barn vars föräldrar har skilt sig. Studien undersöker alltså upplevelsen av skilsmässan sett ur förskolepersonalens perspektiv. Vilka känslomässiga upplevelser har personalen haft, och hur hanterar de anställda frånskilda föräldrar och deras barn inom förskolan?

Resultat

Studien visar att det finns anställda i förskolan som känner sig både ”säkra” respektive ”osäkra” i hanteringen av skilsmässor för barn i förskolan. Gemensamt för personalens upplevelser är att de inte har fått utbildning i att hantera hur skilsmässor påverkar barnen. De ”osäkra” medarbetarna känner att de lätt blir för känslomässigt engagerade och upplever att det är svårt att veta hur familjer som är mitt i en skilsmässa ska hanteras. De ”säkra” medarbetarna hade högre utbildning, och studien visade exempelvis att fler pedagoger ingick i denna grupp. Studien visade dessutom att det finns tydliga skillnader i synen på skilsmässa: De ”säkra” medarbetarna upplevde att det inom förskolan finns fasta rutiner och verktyg som upplevs som ett stöd i det dagliga arbetet med föräldrar som genomgår en skilsmässa. De ”osäkra” medarbetarna anser inte att rutinerna är till stor hjälp eftersom de känner att det inte finns tillräckligt med tillgängliga verktyg. Studien visar att de ”säkra” medarbetarna även ser läroplanen för förskolan som ett stöd, medan de ”osäkra” medarbetarna behöver mer vägledning och utbildning för att hantera skilsmässor.

Design

Insamlingen och analysen i studien är baserad på Q-metoden. Datainsamlingsfasen bestod bland annat av ett frågeformulär som utformats utifrån skriftliga semistrukturerade öppna frågor om till exempel de anställdas upplevelser i samband med föräldrars skilsmässor. Frågeformuläret skickades ut till 64 förskoleanställda i fyra olika kommuner. Dessutom bestod insamlingen av djupintervjuer och fokusgruppsintervjuer. Dessa genomfördes vid sju förskolor. Data analyserades med hjälp av korrelations- och faktoranalys.

Referenser

Øverland, K., Størksen, I., Bru, E. & Thorsen, A.A. (2012). Daycare Staff Emotions and Coping Related to Children of Divorce: A Q Methodological Study. Scandinavian Journal of Educational Research 2012, 1-23.

Uppdragsgivare

ingen upplysning