How early and how long?

Författare
Løvgren, M.
Gulbrandsen, L.
Källor
Nordisk Barnehageforskning 5(7), 1-9.
År
2012

Syfte

Syftet med studien var att undersöka den pedagogiska personalens uppfattning om kombinationen av små barns tidiga start och långa dagar på förskola, dvs. barn under tre år.

Resultat

Resultaten visar att en stor majoritet av pedagogerna anser att barn bör börja senare än vid ett års ålder, och att de bör ha en kortare dag i förskolan än vad den stora majoriteten av de yngsta barnen faktiskt har. Endast en tredjedel av den pedagogiska personalen ansåg att små barn kan börja på förskola när de är ett år gamla, och att de kan delta i förskoleverksamheten på heltid vid den åldern. Forskarna pekar dock även på att undersökningen har svårt att förklara variationerna i den pedagogiska personalens uppfattningar. Forskarna undersökte följande bakgrundsvariabler hos pedagogerna: ålder, om de själva hade barn, social bakgrund, utbildning, erfarenhet, förskolans storlek, organisation och normer i förskolan.

Design

Studien utformades som en undersökning där frågeformulär skickades ut till pedagogerna (utbildade såväl som ej utbildade) vid 1 000 slumpmässigt utvalda förskolor i hela Norge. Totalt deltog nästan 60 % av de utvalda förskolorna i studien. Studien omfattade därmed 1 357 pedagogmedhjälpare och 1 192 pedagoger som besvarade frågeformulären. Studien kombinerade två frågor. I den första delen av frågeformuläret fick pedagogerna frågan om vad de anser vara en lämplig ålder för barn att börja på förskola. I den andra delen av frågeformuläret fick pedagogerna frågan om vad de anser vara en lämplig längd för en förskoledag för barn i olika åldrar.

Referenser

Løvgren, M. & Gulbrandsen, L. (2012). How early and how long? Nordisk Barnehageforskning 5(7), 1-9.

Uppdragsgivare

Norges forskningsråd