Different forms of assessment and documentation in Swedish preschools.

Författare
Vallberg-Roth, A.
Källor
Nordisk Barnehageforskning 5(23), 1-8.
År
2012

Syfte

Studien syftar till att beskriva och diskutera den svenska förskolans bedömnings- och dokumentationsmetoder ur ett didaktiskt perspektiv. Detta görs mot bakgrund av frågan: Vilka typer av dokumentations- och bedömningsmetoder används i förskolan?

Resultat

Studien visar att det finns flera typer av dokumentation i förskolan. Pedagogerna verkar växla mellan olika sätt att dokumentera och bedöma. Både summativa och formativa bedömningar och annan dokumentation används. Forskaren hittar exempel på allt från pedagogisk dokumentation och portföljer till individuella utvecklingsplaner, evidensbaserade och standardiserade dokument som TRAS (Tidlig Registrering Af Sprogudvikling) och program för social och emotionell utveckling som SET (Social and Emotional Training), START och Second Step. Dessutom hittades elektronisk dokumentation.

Studien tar även upp ett nytt koncept för dokumentations- och bedömningsmetoder, nämligen begreppet transformativ bedömning. I studien beskrivs transformativ bedömning som en ny dokumentations- och bedömningsmetod som innehåller inslag av både summativa och formativa bedömningar. Transformativ bedömning är enligt studien ett sätt att omforma de olika bedömningarna och att få dem att samverka. Det gör att inbördes sammankopplad och komplex dokumentation kan innefatta/slås samman till en bedömningsform.

Dessutom visar studien att dokumentationen inom förskolan ger pedagogerna möjlighet att följa barnens utveckling över tid, och utvecklingen av varje barns förmåga och färdigheter står i fokus. Detta ger även barnen en möjlighet att följa sin egen utveckling och känna stolthet över de egna framstegen. Dokumentationen har också den fördelen att den kan användas för att ge rätt stöd till barn som behöver särskilt stöd eller för att tidigt identifiera barn med särskilda problem.

Design

Datainsamlingen består främst av resultat från tidigare och pågående studier för systematisk dokumentation och bedömning i svenska förskolor. Den föreliggande studien skapar således en syntes som är baserad på dessa resultat. Data består även av intervjuer som ingår i studiens avslutande del. Där görs dokument- och textanalyser.

Referenser

Vallberg-Roth, A. (2012). Different forms of assessment and documentation in Swedish preschools. Nordisk Barnehageforskning 5(23), 1-8.

Uppdragsgivare

Centrum för professionsstudier, Malmö högskola