Inclusion of children in outdoor education. Learning in motion: Report 1.

Författare
Brodin, J.; Lindstrand P.
Källor
Stockholm: Lärarhögskolan.
År
2006

Syfte

Den här rapporten behandlar ett större motionsprogram (LIM) under Sokrates-programmet, Grundtvig 1. Motionsprogrammet fokuserar på att inkludera barn i utomhusaktivteter. Programmet består av två delar: 1) en litteraturgranskning som behandlar förhållanden och betingelser för inkludering av barn under 18 år med hjälp av friluftspedagogik och 2) fältstudier av utelekar för unga i åldrarna 12–18 år och 18–25 år. Den här rapporten behandlar uteslutande litteraturgranskningen i den första delen, i syfte att inhämta studier som definierar fridluftspedagogik och ta reda på hur uteaktiviteter bidrar till lärande hos barn och unga med eller utan handikapp.

Resultat

De flesta barnen i åldrarna noll till sju år leker ute och utnyttjar fördelarna utomhus, till exempel stor plats, frisk luft och färre infektioner. Upp till fyra års ålder accepterar barn varandra och handikapp är sällan ett hinder för att vara med i en lek. Barn i skolåldern (7–12 år) har i stor omfattning fortfarande samma lekintresse som yngre barn, men lekens karaktär innebär större risker för exklusion och att några barn blir uteslutna från leken. När barn börjar i skolan börjar de bli uppmärksamma på de barn som är annorlunda. Unga från 12–18 år umgås mer med sina vänner än med sina familjer, och aktiviteterna sker ofta inomhus även om många unga fortfarande sysslar med utomhussporter. I övrigt pekar studien på att inomhusaktiviteter associeras med lärande, och att det finns en tendens till att sådana aktiviteter anses som mer betydelsefulla än utomhusaktiviteter, som associeras med lek. Slutsatsen av studien är dock att barn oftare och lättare inkluderas i lek som äger rum utomhus än lek som äger rum inomhus, och att utomhusaktiviteter i högre grad underlättar lärande.

Design

Datainsamlingen består av litteratursökningar i ERIC-databasen och Libris efter studier som handlar om friluftspedagogik för barn och unga med och utan handikapp.

Referenser

Brodin, J.; Lindstrand, P.(2006). Inclusion of children in outdoor education. Learning in motion: Report 1. Stockholm: Lärarhögskolan.

Uppdragsgivare

Europakommissionen