Lära och leka med flera språk: Socialt samspel i flerspråkig förskola.

Författare
Björk-Willén, P.
Källor
Linköping: Tema Barn, Linköpings Universitet.
År
2006

Syfte

Syftet med avhandlingen är att analysera tre- till femåriga barns sociala samspel och deltagande i en flerspråkig kontext. Analysen fokuserar särskilt på begreppen deltagande, lärande och lek i relationer barn-barn och barn-vuxen. Särskilda aspekter av barnens multimodala samspel och deltagande i förskoleaktiviteter tas upp, bland annat deras tal, gester, blickar, kroppar och fysiska artefakter. Författaren vill analysera barnets språk och handling i lekaktiviteter samt barnens användning av olika modaliteter för att uppnå deltagande i olika sociala sammanhang.

Resultat

Sammantaget visar studierna att flerspråkiga barn använder multimodala resurser för att uppnå deltagande i lekar och vuxenstyrda aktiviteter. Användningen av flera språk i vardagen ger en ytterligare dimension till det sociala samspelet. Avhandlingen drar slutsatsen att de pedagogiska rutiner och mönster som råder i förskolan är vägledande för barnets deltagande i diverse aktiviteter, men att barnet samtidigt visar prov på en kreativ språklig förmåga. Barnet demonstrerar en pragmatisk och situationsbestämd användning av olika multimodala resurser (verbala uttryck, gester, blickar, kroppsliga uttryck m.m.), vilken gäller för deltagande i både fria lekar och vuxenorganiserade aktiviteter. En slutsats är att barnets språkanvändning och språkval är pragmatiskt, men trots flerspråkigheten blir den enspråkiga normen starkt rådande i barnens inbördes samspel och i pedagogens samspel med barnen. Studierna visar att deltagande är en förutsättning för lärande, och att deltagandet i sig är en inlärningsprocess. Deltagande i sociala sammanhang är med andra ord en fundamental del av barnets socialisering. Barnets flerspråkighet blir en av flera multimodala resurser som barnet använder för att delta i lek och organiserade aktiviteter.

Design

Videomaterialet består av 44 timmar film, varav 37 timmar kommer från en svensk flerspråkig förskola och 7 timmar från en australisk flerspråkig förskola.

Referenser

Björk-Willén, P. (2006). Lära och leka med flera språk: Socialt samspel i flerspråkig förskola. Linköping: Tema Barn, Linköpings Universitet.

Uppdragsgivare

Information saknas