Innehåll och innebörd i lärares arbete i förskola och skola.

Författare
Gannerud, E.; Rönnerman, K.
Källor
Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.
År
2006

Syfte

Syftet med studien är skaffa kunskap om pedagogers och lärares arbete med omvårdnad och lärande i förskolor, förskoleklasser och skolans första år. Studien analyserar samarbetsformer och kompetensutveckling i de tre institutionerna och tar upp likheter och skillnader i pedagogers och lärares arbete i förhållande till barngruppen och klassen. Fokus ligger på arbetets innehåll och utformning, men också på de villkor och ramar som gäller för arbetet. Studien knyter an till feministisk forskning och aktionsforskning och försöker i ett samhällsbelysande och könsteoretiskt perspektiv belysa institutionernas historiska traditioner, men också deras vardagsrutiner och självinsikt.

Resultat

Resultatet visar att de arbetsuppgifter som ingår i pedagogers och lärares dagliga arbete är mångsidiga och nödvändiga för genomförandet av verksamheten. Skillnader och likheter mellan de olika institutionerna undersöks i samband med följande områden: demokrati och kontroll, gemenskap och interaktion, möjligheter i arbetssituationen, lärande och omsorg. Pedagogerna och lärarna beskriver normalt sett sitt arbete utifrån de aktiviteter som planeras och genomförs med barn och elever. Slutsatsen är att de pedagogisk-didaktiska och socioemotionella dimensionerna är sammanvävda i vardagen. Det arbete som knyter an till omsorg och trivsel är könsmarkerat som ”kvinnlig”, men detta konkurrerar inte med uppnåendet av inlärningsmålen och barnens prestationer. Omsorg och lärande är således inte motstridande i de tre institutionerna, utan snarare förutsättningar för varandra.

Design

Datainsamlingen kommer från fältstudier vid tre institutioner: en förskola, en förskoleklass och en skola med första till tredje klass. Sammanlagt har sju intervjuer genomförts med lärare och pedagoger, tillsammans med observationer vid alla tre institutionerna. Datainsamlingen innehåller förutom detta tankekort som har utvecklats under projektet samt dokumentanalyser av verksamhetsplaner, styrdokument och artiklar.

Referenser

Gannerud, E.; Rönnerman, K. (2006). Innehåll och innebörd i lärares arbete i förskola och skola. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.

Uppdragsgivare

Riksbankens jubileumsfond