Vad händer med lärandets objekt? En studie av hur lärare och barn i förskolan kommunicerar naturvetenskapliga fenomen

Författare
Thulin, S.
Källor
Växjö: Växjö University Press.
År
2006

Syfte

Det övergripande syftet med studien är att undersöka hur pedagoger hanterar innehållsaspekten i ”Läroplan för förskolan (1998)” i sina samtal med barnen. Forskningsfrågorna lyder: 1) ”Vad kommuniceras som objekt för lärande i ett naturvetenskapligt sammanhang i förskolorna?” 2) ”Vilka lärandehandlingar framkommer i kommunikationen kring lärandets objekt?”

Resultat

I analysens första del delas resultaten upp i tre teman: ett tema om ”trästubben”, ett tema om ”löv” och ett tema om ”djuren i trästubben”. Vart och ett av dessa teman analyseras genom att se på lärandets objekt och lärandets handling. Lärandehandlingar analyseras ytterligare genom att titta på olika uttrycksformer i datamaterialet. Mot bakgrund av analysen visar författaren upp följande aspekter som är relaterade till lärandets objekt: 1) den meningsfulla kontexten (ett holistiskt tillträde till innehållet, att arbeta med integrerade ämnen och att utgå från barnets erfarenheter och intressen i samtalen med barnet), 2) vikten av att förstå sammanhang, 3) pedagogens goda avsikter med innehåll och ämne (antropomorfism, en lek-, omsorgs- och lärandemetod, att det inte blir för allvarligt) och 4) språk och medlemskap (pedagoger ska använda antropomorfism i sina samtal med barnen). Författaren ställer frågor kring bristen på ett vetenskapligt och professionellt språk och pekar på vikten av att använda ett mer professionellt, direkt och subjektrelaterat språk när pedagogerna talar med barn i åldern tre till sex år.

Design

Urvalet består av en förskoleavdelning med 21 barn mellan tre och sex års ålder och 3 pedagoger. Avdelningen arbetade under datainsamlingsperioden med ett pedagoginitierat tema kallat ”livet i trästubben”. Situationer som har ett naturvetenskapligt innehåll har dokumenterats med videoobservation. Särskild vikt läggs vid situationer där pedagoger och barn samtalar.

Referenser

Thulin, S. (2006). Vad händer med lärandets objekt? En studie av hur lärare och barn i förskolan kommunicerar naturvetenskapliga fenomen. Växjö: Växjö University Press.

Thulin, S. (2012). Vad händer med lärandets objekt? (Eletronisk resurs): En studie av hur lärare och barn i förskolan kommunicerar naturvetenskapliga fenomen. Johanneshov: TPB.

Uppdragsgivare

Information saknas