Hva lærer barn når de forteller? En studie av barns læringsprosesser gjennom narrativ praksis.

Författare
Gjems, L.
Källor
Oslo: Universitetet i Oslo, Det Utdanningsvitenskapelige fakultet.
År
2006

Syfte

Syftet med studien är att undersöka vad barn lär sig om andra människors förståelse när de återger en berättelse. Frågeställningen är om barn när de berättar samarbetar med andra och ger uttryck för att de är uppmärksamma på andras förståelse, och hur interaktionen bidrar till att barn visar att de uppmärksammar andras förståelse.

Resultat

Studien visar att det i utforskande berättelser främst identifieras entydiga uttryck för att barnen förstod att andra människor hade en annan förståelse än de själva. I utforskande berättelser är barnen aktiva aktörer i den egna läroprocessen. Dessutom visar studien att när barnens berättelser innehåller en kontext, är detta ett tecken på att de förstår att andra kan ha en annan förståelse och att det därför måste finnas med bakgrund och kontext. En slutsats i studien är att barns narrativa uttryck för att förstå andra kommer att vara beroende av kontexten samt vad barnen pratar om och med vem.

Design

Data består av videoobservationer av barn i åldern tre till fem år, varav sex barn valts ut som fokusbarn, samt 116 berättelser som fokusbarnen berättat spontant i dialog med en eller flera vuxna.

Referenser

Gjems, L. (2006). Hva lærer barn når de forteller? En studie av barns læringsprosesser gjennom narrativ praksis. Oslo: Universitetet i Oslo, Det Utdanningsvitenskapelige fakultet.

Uppdragsgivare

Information saknas