Preschool children’s knowledge about the environmental impact of various modes of transport

Författare
Borg, F., Winberg, T. M., & Vinterek, M.
Källor
Early Child Development and Care, 189(3):376-391.
År
2019

Syfte

I denna studie undersökte forskarna förskolebarnens kunskaper om miljöpåverkan från olika typer av transporter. De undersökte också om det spelade någon roll om förskolan var miljöcertifierad eller inte i relation till denna kunskap. Dessutom undersökte forskarna vad barnen uppfattade som källorna till sin kunskap.

Frågeställning:

  1. Hur beskriver barnen ordet ”miljö”?
  2. Vad vet barn om hur bilar, bussar, cyklar och promenader påverkar miljön och levande varelser?
  3. Vilka är barnens upplevda kunskapskällor om miljöpåverkan från olika transportformer?
  4. Finns det ett samband mellan barns kunskap om miljöpåverkan från olika typer av transporter och vilken typ av förskola de går i?

Resultat

Resultaten visade att de flesta barn hade tillägnat sig viss kunskap om miljöpåverkan från olika transportmedel, även om vissa av dem inte kände till ordet ”miljö”. Trots att komplexiteten i barnens grund för miljöpåverkan av olika transportmedel tenderade att vara högre i miljöcertifierade förskolor jämfört med icke-miljöcertifierade förskolor fann forskarna inga statistiskt signifikanta skillnader mellan förskoletyperna. Föräldrar/vårdnadshavare angavs som en viktig källa till barnens kunskaper.

Design

I studien användes kombinerade kvalitativa och kvantitativa metoder. Urvalet bestod av 53 barn i åldern 5–6 år från 12 svenska förskolor. Hälften av förskolorna var miljöcertifierade. Forskarna genomförde semistrukturerade intervjuer där barnen fick se teckningar av olika transportmedel (bil, buss, cykel, promenader) och fick frågor om miljöpåverkan. Baserat på data från dessa intervjuer gjorde forskarna en innehållsanalys. Dessutom använde de statistiska metoder för att jämföra de olika förskolorna med varandra.

Referenser

Borg, F., Winberg, T. M., & Vinterek, M. (2019). “Preschool children’s knowledge about the environmental impact of various modes of transport”. Early Child Development and Care, 189(3):376-391.

Uppdragsgivare

Högskolan Dalarna, Sverige