Skolförberedda barn – barnförberedd skola?: Vårdnadshavares perspektiv på sina barnsövergång från förskola till förskoleklass

Författare
Ackesjö, H.
År
2018

Syfte

I studien diskuteras svenska föräldrars förväntningar på barnens kommande övergång från förskola till förskoleklass (grundskola). Studien har två frågeställningar: (1) Hur beskriver föräldrarna sina barn inför den förestående övergången från förskola till förskoleklass? (2) Hur kan dessa beskrivningar förstås mot bakgrund av begreppet ”skolfärdighet” (”school readiness”)?

Resultat

Resultaten visar att föräldrar uppfattar övergången från förskola till skola som en viktig och kritisk händelse, både för dem som föräldrar och för barnen. Händelsen upplevs som ett stort första steg på en ny resa, som föräldrarna beskriver i både positiva och negativa termer. Att börja skolan är kopplat till föreställningen att träda in i en vuxenvärld och ut ur småbarnsåren. Föräldrarna är tydliga med att det finns en gräns mellan förskola och förskoleklass, där förskola, förskoleklass och årskurs 1 (grundskola) är skolformer som är fysiskt åtskilda på olika platser och där det finns fler skillnader än likheter mellan praxis. Forskaren anser att de här föreställningarna upprätthåller och reproducerar dikotomin mellan förskola och skola som två separata och sociokulturella samt traditionsbundna kontexter.

Design

Empirin består av 176 enkäter besvarade av föräldrar/vårdnadshavare till barn som snart skulle gå över från förskola till förskoleklass. 105 av föräldrarna skulle ha ett barn i skolan för första gången, medan 71 av föräldrarna redan hade barn i skolan. Föräldrar på sex olika skolor besvarade enkäten några månader före övergången från förskola till förskoleklass. Undersökningen bestod av två olika delar. Den första delen innehöll nio kvantitativa flervalsfrågor. Del två bestod av en öppen fråga: ”Skriv det du först tänker på när du tänker på att ditt barn ska börja förskoleklass”. Studien bygger på ett sociokulturellt perspektiv.

Referenser

Ackesjö, H. (2018). «Skolförberedda barn- barnförberedd skola?: Vårdnadshavares perspektiv på sina barns övergång från förskola till förskuleklass». Cepra-striben - tidsskrift for Evaluering i praksis, (23):2-13.

Uppdragsgivare

Ingen uppgift