Teachers' involvement in children's mathematizing - beyond dichotomization between play and teaching

Författare
Björklund, C., Magnusson, M. & Palmer, H.
Källor
European Early Childhood Education Research Journal, 26(4):469-480.
År
2018

Syfte

Den här artikeln fokuserar på matematikundervisning i en lekbaserad och målinriktad förskolemiljö och hur olika handlingsmönster kan påverka barns inlärningsmöjligheter. Artikeln försöker besvara följande frågeställning:

  1. Vilka handlingsmönster (lines of action) använder förskollärare när de undervisar i matematik genom lek?
  2. Hur påverkar olika undervisningsmetoder barnens möjligheter att lära sig?

Resultat

I analysen urskildes fyra olika kategorier: att bekräfta intresseriktningen; att erbjuda strategier; att ordna kända koncept och att ifrågasätta ett koncepts betydelse. I och med att dessa handlingsmönster skiljer sig från varandra, både när det gäller vilket matematiskt innehåll man fokuserar på och vilken typ av kunskap man lägger vikten på, har de betydelse för barnens möjligheter att lära sig. 

Design

Det empiriska materialet består av 42 videoinspelningar av autentiska lekaktiviteter som utförs av barn och 9 vuxna från olika förskolor. 

Referenser

Björklund, C., Magnusson, M. & Palmer, H. (2018). "Teachers' involvement in children's mathematizing - beyond dichotomization between play and teaching". European Early Childhood Education Research Journal, 26(4):469-480.

Uppdragsgivare

Skolforskningsinstitutet, Sverige