A didactic perspective on negotiations and collaborations between different actors within the Swedish support system: children with autism spectrum disorders included in community-based preschool settings

Forfatter
Olsson, I. & Roll-Pettersson, L.
År
2020

Formål

Studien undersøker hvordan barnehager og ressurssentre samarbeider og forhandler om intensive adferdsintervensjoner (intensive behavioural intervention, IBI) for barnehagebarn med diagnostiserte autismespekterlidelser i svenske inkluderende barnehager. Undersøkelsen skjer gjennom det didaktiske triangelet (dvs. elev, lærer og målsetting).

Resultat

Studien viser at de inkluderende barnehagenes praksiser for implementering av IBI er avhengig av samarbeid mellom barnehagen, ressurssenter og foreldre. Den viser også at det kan være spenninger mellom aktørene som inngår i «pedagog»-hjørnet av det didaktiske triangelet, for eksempel i forbindelse med ansvarsdelingen og tidsbruk, men også at det er samsvar og samarbeid mellom disse aktørene. Artikkelforfatterne konkluderer med at «pedagogen» i det didaktiske trianglet derfor bør utvides til å inkludere aktører fra flere fagfelt/yrker.

Design

Studien er en kvalitativ kasusstudie og henter datamaterialet fra to ressurssentre i to svenske kommuner. De to sentrene hadde lang erfaring med implementering av IBI. To fem år gamle gutter, en fra hvert senter, deltok i studien. Begge gikk i barnehager som ble opplevd av foreldrene som flinke i implementeringen av IBI. Datainnsamlingen ble gjort over tolv måneder ved observasjoner med feltnotater, et fokusgruppeintervju og semistrukturerte individuelle intervjuer. Datamaterialet ble transkribert, kodet og analysert. 

Referanser

Olsson, I. & Roll-Pettersson, L. (2020). "A didactic perspective on negotiations and collaborations between different actors within the Swedish support system: children with autism spectrum disorders included in community-based preschool settings". Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 6(1):58-68.

Oppdragsgiver

Centrum för kompetensutveckling inom vård och omsorg, Stockholms universitet, Sverige. Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond, Sverige