Educational language practices and language development in early childhood education and care

Forfatter
Hansen, J. E.
Kilde
Akademisk avhandling. Universitetet i Stavanger.
År
2018

Formål

Studien undersøker om det er en sammenheng mellom kvaliteten på språklæringsmiljøet på småbarnsavdelinger og barnas utvikling i ordforråd fra de er 3 til 5 år gamle. Forfatteren vil finne ut om en god språklæringsstøtte i barnehagen kan predikere en utvikling i barnas språkutvikling. Hypotesen er at både kvaliteten på språkutviklingstiltakene, og i hvor stor grad barnehagen gir barna muligheter til å utvikle språket sitt, predikerer utvikling i barnas ordforråd.

Resultat

Analysen av innsamlede data viste at kvaliteten på språklæringsmiljøet på småbarnsavdelingene hadde en sammenheng med barnas språkutvikling fra de var 3 til 5 år gamle. Forfatteren mener resultatene indikerer at et språklæringsmiljø på småbarnsavdelinger som er preget av lydhøre ansatte, som snakker mye med barna og tilrettelegger for samtaler, fremmer barnas språkutvikling. Selv om denne effekten er liten, mener forfatterne at den viser hvor viktig det er med et rikt og variert språklæringsmiljø i løpet av barnas første leveår.

Design

Utvalget består av 1131 barnehagebarn fra 158 norske barnehager, hentet ut fra forskningsprosjektet «Bedre tilbud til norske barn i ECEC: En studie av barns trivsel og utvikling i ECEC» (BePro). Barna utførte en første språktest da de var 3 år gamle, og en ny test ved 5-årsalderen. I tillegg hentet forskerne inn data fra barnas foreldre og observasjonsdata om kvaliteten i barnehagene.

Referanser

Hansen, J. E. (2018). "Educational language practices and language development in early childhood education and care". Akademisk avhandling. Universitetet i Stavanger.

Oppdragsgiver

Forskningsrådet, Norge